[Đăng ngày: 25/04/2017]

Chương trình đào tạo bậc Đại học khóa 13D - Hệ chính quy

Ngành Chuyên ngành
Chương trình chất lượng cao
1. Ngành Marketing 1. Marketing tổng hợp
2. Ngành Tài chính - Ngân hàng 1. Tài chính doanh nghiệp
2. Ngân hàng
3. Ngành Quản trị kinh doanh 1. Quản trị kinh doanh tổng hợp
4. Ngành Quản trị khách sạn 1. Quản trị khách sạn
5. Ngành Kinh doanh quốc tế 1. Thương mại quốc tế
6. Ngành Kế toán 1. Kế toán doanh nghiệp
Chương trình đặc biệt
1. Ngành Marketing 1. Marketing tổng hợp
2. Ngành Tài chính - Ngân hàng 1. Tài chính doanh nghiệp
2. Ngân hàng
3. Ngành Quản trị kinh doanh 1. Quản trị kinh doanh tổng hợp
4. Ngành Quản trị khách sạn 1. Quản trị khách sạn
5. Ngành Kinh doanh quốc tế 1. Thương mại quốc tế
6. Ngành Kế toán 1. Kế toán doanh nghiệp
Chương trình đại trà
1. Ngành Quản trị kinh doanh 1. Quản trị kinh doanh tổng hợp
2. Quản trị bán hàng
3. Quản lý kinh tế
4. Quản trị dự án
2. Ngành Quản trị khách sạn 1. Quản trị khác sạn
3. Ngành Marketing 1. Marketing tổng hợp
2. Quản trị thương hiệu
4. Ngành Bất động sản 1. Kinh doanh bất động sản
5. Ngành Kinh doanh quốc tế 1. Quản trị kinh doanh quốc tế
2. Thương mại quốc tế
6. Ngành Tài chính - Ngân hàng 1. Tài chính công
2. Tài chính bảo hiểm và đầu tư
3. Tài chính doanh nghiệp
4. Ngân hàng
5. Thuế
6. Hải quan
7. Thẩm định giá
7. Ngành Kế toán 1. Kế toán doanh nghiệp
2. Kiểm toán
8. Ngành Hệ thống thông tin quản lý 1. Tin học kế toán
9. Ngành Ngôn ngữ Anh 1. Tiếng Anh kinh doanh
10. Ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành 1. Quản trị Lữ hành
2. Quản trị tổ chức sự kiện
11. Ngành Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống 1. Quản trị nhà hàng

 

Các tin khác :