[Đăng ngày: 26/11/2013]

1. SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 

1.1. Sứ mạng

Trường Đại học Tài chính - Marketing đào tạo nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn hội nhập thế giới; nghiên cứu, chuyển giao những thành tựu khoa học về kinh doanh và quản lý, góp phần phát triển đất nước; tham gia hoạch định chiến lược và chính sách cho ngành Tài chính, cho các doanh nghiệp và tổ chức xã hội.

1.2. Tầm nhìn

Đến năm 2050, Trường Đại học Tài chính - Marketing sẽ trở thành một trường đại học đa ngành, đa cấp độ và là một trung tâm nghiên cứu - tư vấn về kinh doanh và quản lý đạt đẳng cấp quốc tế.

1.3. Các giá trị cốt lõi

  • Trọng giá trị tri thức và thượng tôn đạo đức nghề nghiệp

Xây dựng môi trường giáo dục, khoa học - công nghệ sáng tạo, biết phát huy giá trị tri thức để đào tạo những con người vừa có năng lực chuyên môn cao, vừa là công dân có trách nhiệm xã hội.

  • Khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng sự say mê

Đại học Tài chính - Marketing là một môi trường khuyến khích sáng tạo và đổi mới; là nơi nuôi dưỡng niềm say mê của các thế hệ giảng viên, cán bộ, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Đó là nền tảng đổi mới và tạo ra những đột phá để phát triển thương hiệu của Trường.

  • Tôn trọng sự khác biệt và coi trọng hợp tác

Sự cộng hưởng của sức mạnh hợp tác với sự khác biệt giúp Trường Đại học Tài chính  - Marketing gắn kết mọi thành viên theo mục tiêu chung, tạo nên hợp lực mạnh mẽ nhất. Trường đề cao và tôn trọng tính tự chủ học thuật.

  • Coi trọng chất lượng và hiệu quả

Chất lượng - hiệu quả vừa là con đường, vừa là mục tiêu phấn đấu để Trường Đại học Tài chính - Marketing đạt đến tầm khu vực và quốc tế. Chất lượng và hiệu quả được thể hiện trong mọi mặt hoạt động của Trường, trong mọi đơn vị của Trường.

2. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2030

2.1. Mục tiêu chung

Đến năm 2025, Trường Đại học Tài chính - Marketing trở thành một trường đại học định hướng nghiên cứu, gắn với nhu cầu xã hội, đạt tiêu chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có một số chuyên ngành đạt chuẩn chất lượng của mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA). Đến năm 2030, Trường sẽ đạt đẳng cấp một trong 200 đại học tiên tiến của khu vực Đông Nam Á.

2.2. Mục tiêu cụ thể

  • Về đào tạo: Từ năm 2015, Trường có đầy đủ các cấp đào tạo từ đại học đến tiến sĩ. Năm 2025, Trường có 7 chuyên ngành đạt kiểm định AUN-QA. Năm 2020 Trường đạt quy mô 23.500, năm 2030 đạt quy mô trên 30.000 sinh viên, học viên sau đại học.

  • Về khoa học - công nghệ: Xây dựng Trường Đại học Tài chính - Marketing trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu - tư vấn lớn nhất của Việt Nam về chiến lược và chính sách kinh tế quốc gia.

  • Về hợp tác quốc tế: Đến năm 2020, tất cả các Khoa chuyên môn thực hiện liên kết quốc tế trực tiếp. Đến năm 2030, Trường thực hiện liên kết đào tạo ở tất cả các cấp độ với các trường đại học lớn trong khối G20, và thực hiện liên kết đào tạo sang các nước trong khu vực; hợp tác toàn diện với các trường đại học của nước CHDCND Lào.

  • Về nhân lực: Đến năm 2020, quy mô nguồn nhân lực là 800 GV-VC, trong đó trên 70% là giảng viên với 75% thạc sỹ, 25% tiến sỹ. Đến năm 2030, quy mô nguồn nhân lực là 1.300 GV-VC, trong đó trên 80% là giảng viên với 70% thạc sỹ, 30% tiến sỹ.

  • Về cơ sở vật chất: Phát triển cơ sở vật chất theo hướng hiện đại, đồng bộ, quy mô lớn trên một không gian địa lý khoảng 35 ha.

  • Về văn hóa tổ chức: Xây dựng các giá trị văn hóa Đại học Tài chính - Marketing với sự kết hợp truyền thống của trường và các giá trị hiện đại.

----------------------------------

Các tin khác :