[Đăng ngày: 18/11/2015]

THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2014 - 2015

 • Danh sách cá nhân đề nghị xét các hình thức khen thưởng cấp cao năm học 2014 - 2015 tại đây
 • Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá phân loại cán bộ công chức, viên chức - tại đây
 • Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" - Tại đây

HƯỚNG DẪN BÌNH XÉT THI ĐUA NĂM 2014

 • Công văn 18458/BTC-TĐKT ngày 18 tháng 12 năm 2014 V/v hướng dẫn bổ sung công tác thi đua khen thưởng năm 2014 - Tại đây
 • Công văn số 17392/BTC-TĐKT ngày 28 tháng 11 năm 2014 V/v hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2014 - Tại đây
 • Công văn số 1079/ĐHTCM-TCHC ngày 29 tháng 10 năm 2014 V/v hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2014 - 2015 - Tại đây
 • Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 - Tại đây
 • Công văn số 709/HD-ĐHTCM ngày 18 tháng 7 năm 2014 hướng dẫn về tiêu chuẩn và Quy trình xét tặng danh hiệu thi đua , hình thức khen thưởng - Tại đây
 • Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2014 Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng năm 2013 - Tại đây
 • Văn bản số 16/VBHN-VPQH ngày 13 tháng 12 năm 2013 về việc hợp nhất Luật thi đua, khen thưởng - Tại đây
 • Công văn số 1829/HD-ĐHTCM ngày 24 tháng 11 năm 2010 hướng dẫn về tiêu chí đánh giá kết quả thi đua hàng năm đối với tập thể, cá nhân thuộc trường - Tại đây