[Đăng ngày: 24/04/2017]

Chương trình đào tạo bậc Đại học khóa 12D - Hệ chính quy

Ngành Chuyên ngành
Chương trình chất lượng cao
1. Ngành Marketing 1. Marketing tổng hợp
2. Ngành Tài chính - Ngân hàng 1. Ngân hàng
3. Ngành Quản trị kinh doanh 1. Quản trị kinh doanh tổng hợp
Chương trình đại trà
1. Ngành Quản trị kinh doanh 1. Quản trị kinh doanh tổng hợp
2. Quản trị bán hàng
3. Thẩm định giá
2. Ngành Quản trị khách sạn 1. Quản trị khách sạn - Nhà hàng
2. Du lịch lữ hành
3. Ngành Marketing 1. Marketing tổng hợp
2. Quản trị thương hiệu
4. Ngành Bất động sản 1. Kinh doanh bất động sản
5. Ngành Tài chính - Ngân hàng 1. Tài chính công
2. Tài chính bảo hiểm và đầu tư
3. Tài chính doanh nghiệp
4. Ngân hàng
5. Thuế
6. Hải quan
6. Ngành Kế toán 1. Kế toán doanh nghiệp
7. Ngành Hệ thống thông tin quản lý 1. Tin học kế toán
8. Ngành Ngôn ngữ Anh 1. Tiếng Anh kinh doanh

 

Các tin khác :