[Đăng ngày: 12/12/2013]
công văn

DANH MỤC CÁC CÔNG VĂN, THÔNG BÁO NỘI BỘ

STT Nội dung công văn Số công văn Ngày công văn Show/Download
29 Quy định tạm thời về tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong các kỳ thi kết thúc học phần của trường Đại học Tài chính - Marketing 846/ĐHTCM-KT&QLCL 1/6/2011 Xem
28 Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động câu lạc bộ 55/QĐ/ĐHMKT-CTCT 2/2/2009 Xem
27 Quyết định về việc ban hành Quy định Ban cán sự lớp trường Đại học Tài chính - Marketing 1198/QĐ-ĐHTCM 22/9/2010 Xem
26 Quyết định ban hành Quy định chuẩn TOEIC 754/QĐ/ĐHTCM-QLDT 14/12/2009 Xem
25 Quy định đào tạo trình độ thạc sỹ của trường Đại học Tài chính - Marketing Xem
24 Quyết định của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định tổ chức đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Tài chính - Marketing 1294/QĐ/ĐHTCM-QLĐT 19/07/2012 Xem
23 Quyết định của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định về quản lý thực tập tốt nghiệp, viết chuyên đề (hoặc khóa luận) tốt nghiệp của học sinh sinh viên các khóa hệ chính quy 60QĐ/ĐHMKT-QLĐT 20/02/2008 Xem
22 Quyết định của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định tạm thời về công tác cố vấn học tập tại trường Đại học Tài chính - Marketing 2208/QĐ-ĐHTCM 31/10/2012 Xem
21 Quyết định của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định tạm thời về công tác sinh viên theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Tài chính - Marketing 2209/QĐ-ĐHTCM 31/10/2012 Xem
20 Quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing về việc ban hành Quy định tạm thời hoạt động của tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing 927 QĐ/ĐHTCM 30/05/2012 Xem
19 Quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing về việc ban hành quy trình mua văn phòng phẩm, dụng cụ văn phòng, tài sản, dịch vụ phục vụ công tác quản lý đào tạo của trường Đại học Tài chính - Marketing 1184/QĐ-ĐHTCM 21/09/2010 Xem
18 Quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing về việc ban hành Quy định về Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Khoa, Phòng, Ban, Bộ môn thuộc Khoa và tương đương thuộc trường Đại học Tài chính - Marketing 2159/QĐ-ĐHTCM 08/11/2012 Xem
17 Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và Đào tạo 229/QĐ-ĐHTCM 24/02/2011 Xem
16 Quyết định của Hiệu trưởng trường Đại hoc Tài chính - Marketing về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hợp tác Quốc tế 395/QĐ-ĐHTCM 25/03/1011 Xem
15 Quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing về việc ban hành quy định xử lý người học có liên quan đến tệ nạn Ma túy trường Đại học Tài chính - Marketing 743/QĐ-ĐHTCM 16/06/2010 Xem
14 Quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin - Quản lý dữ liệu 636/QĐ-ĐHTCM 06/05/2011 Xem
13 Quyết định của Hiệu Trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng 396/QĐ-ĐHTCM 25/03/2011 Xem
12 Quy định thống nhất quản lý bài thi và tổ chức thi kết thúc học phần 18/2013/ĐHTCM-KT-QLCL 09/01/2013 Download
11 Quyết định về việc ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối vơi viên chức lãnh đạo cấp Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm, Bộ môn thuộc Khoa và tương đương 2160/QĐ-ĐHTCM 08/11/2012 Xem
10 Quyết định về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo các phòng, khoa, ban, Bộ môn thuộc khoa và tương đương thuộc trường đại học Tài chính - Marketing 2159/QĐ-ĐHTCM 08/11/2012 Xem
9 Thông báo về việc ban hành mẫu báo cáo và kế hoạch tháng 1562/KH/ĐHTCM 11/09/2012 Xem / Download
8 Thông báo về quy trình nhận văn bản đến tại các cơ sở của trường 1563/TB-ĐHTCM 11/09/2012 Xem
7 Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu khóa - năm 2012 1486/KH/ĐHTCM 29/08/2012 Xem
6 Kế hoạch kiểm tra AV và tin học căn bản đầu khóa năm 2012 1438/KH/ĐHTCM-QLĐT 29/08/2012 Xem
5 Quyết định thành lập tổ kiểm toán nội bộ 1345/QĐ-ĐHTCM 13/08/2012 Xem
4 Kế hoạch kiểm toán nội bộ 01/KTNB 17/08/2012 Xem
3 Thông báo  số 2 về việc chuẩn bị hồ sơ phục vụ công tác kiểm toán nội bộ 02/KTNB 20/08/2012 Xem
2 Thông báo số 3 về việc chuẩn bị hồ sơ phục vụ công tác kiểm toán nội bộ 03/KTNB 20/08/2012 Xem
1 Kế hoạch kiểm tra đào tạo ngắn hạn 1392/KH-ĐHTCM 20/08/2012 Xem
Các tin khác :