[Đăng ngày: 25/07/2016]
  • Công văn về việc góp ý dự thảo Quy định về công tác dự giờ giảng đối với giảng viên Trường Đại học Tài chính - Marketing - tại đây


  • Công văn về việc góp ý dự thảo Quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên chức Trường Đại học Tài chính - Marketing - tại đây

  • Dự thảo Quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên chức Trường Đại học Tài chính - Marketing - tại đây