[Đăng ngày: 25/07/2016]

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QUÝ VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH QUÝ SAU

NĂM 2016

  • Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 thang cuối năm 2016 - tại đây

  • Báo cáo kết quả công tác quý II/2016 và Kế hoạch công tác quý III/2016 - tại đây

  • Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác tháng 05/2016 và kế hoạch công tác tháng 6/2016 - tại đây

  • Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác tháng 03&04/2016 và kế hoạch công tác tháng 5/2016 - tại đây

  • Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác tháng 01&02/2016 và kế hoạch công tác tháng 3/2016 - tại đây

NĂM 2015


NĂM 2014


NĂM 2013


Các tin khác :