[Đăng ngày: 21/09/2017]

Công văn 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10/7/2017 của BGDĐT về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Theo đó, Bộ hướng dẫn các trường triển khai khảo sát, báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016 và những năm tiếp theo. Báo cáo gửi về BGDĐT và công khai trên trang thông tin điện tử của Trường trước ngày 01 tháng 01 hàng năm. Nếu Trường không báo cáo hoặc báo cáo không đạt yêu cầu, không công khai thông tin theo quy định thì không được thông báo tuyển sinh.

Xem chi tiết


 

Các tin khác :