DIỄN VĂN CỦA HIỆU TRƯỞNG
TẠI LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
VÀ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2016

Xem chi tiết

THƯ CẢM ƠN CỦA HIỆU TRƯỞNG

Xem chi tiết

 
[Đăng ngày: 10/03/2013]
STT PHÒNG CHỨC NĂNG LINK WEBSITE
1 Phòng Công tác sinh viên http://phongcongtacsinhvien.ufm.edu.vn/
2 Phòng đảm bảo chất lượng
3 Phòng kế hoạch Tài chính
4 Phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng http://phongkhaothiquanlychatluong.ufm.edu.vn/
5 Phòng Quản lý đào tạo http://pdt.ufm.edu.vn
6 Phòng Quản lý khoa học http://phongquanlykhoahoc.ufm.edu.vn/
7 Phòng Quản tri thiết bị
8 Phòng Tổ chức hành chính http://phongtchc.ufm.edu.vn/
9 Phòng Thanh tra giáo dục http://phongthanhtra.ufm.edu.vn/
Các tin khác :