[Đăng ngày: 11/02/2017]
STT PHÒNG CHỨC NĂNG LINK WEBSITE
1 Phòng Công tác sinh viên http://phongcongtacsinhvien.ufm.edu.vn/
2 Phòng kế hoạch Tài chính
3 Phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng http://phongkhaothiquanlychatluong.ufm.edu.vn/
4 Phòng Quản lý đào tạo http://pdt.ufm.edu.vn/
5 Phòng Quản lý khoa học http://phongquanlykhoahoc.ufm.edu.vn/
6 Phòng Quản tri thiết bị http://phongqttb.ufm.edu.vn/
7 Phòng Tổ chức hành chính http://phongtchc.ufm.edu.vn/
8 Phòng Thanh tra giáo dục http://phongthanhtra.ufm.edu.vn/

 


 

STT KHOA - BỘ MÔN LINK WEBSITE
1 Khoa Cơ bản http://khoacoban.ufm.edu.vn/
2 Khoa Công nghệ thông tin http://khoacntt.ufm.edu.vn
3 Khoa Du lịch http://khoadulich.ufm.edu.vn
4 Khoa Kế toán - Kiểm toán http://khoaketoan.ufm.edu.vn
5 Khoa Markeitng http://khoamarketing.ufm.edu.vn
6 Khoa Quản trị kinh doanh http://khoaqtkd.ufm.edu.vn
7 Khoa Tài chính - Ngân hàng http://khoataichinhnganhang.ufm.edu.vn
8 Khoa đào tạo Tại chức http://khoataichuc.ufm.edu.vn
9 Khoa Thương mại http://khoathuongmai.ufm.edu.vn
10 Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản http://khoathamdinhgia.ufm.edu.vn
11 Khoa Thuế - Hải quan http://khoathuehaiquan.ufm.edu.vn
12 Khoa Đào tạo sau đại học http://khoasaudaihoc.ufm.edu.vn
13 Khoa Ngoại ngữ http://khoangoaingu.ufm.edu.vn

 


 

Các tin khác :