[Đăng ngày: 07/06/2017]

Quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam đang diễn ra ngày càng sâu rộng và đem lại những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, ngoài việc giúp Việt Nam tiếp thu được khoa học-công nghệ mới, kỹ năng quản lý tiên tiến, quá trình hội nhập còn góp phần đào tạo cho Việt Nam nguồn nhân lực có trình độ và năng lực về chuyên môn, quản lý. Tuy nhiên, hội nhập cũng đặt giáo dục Việt Nam trước áp lực lớn là phải không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo để tạo ra nguồn nhân lực đủ sức cạnh tranh tại thị trường lao động Việt Nam và thế giới. Trước yêu cầu đó, tháng 10 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Khung trình độ Quốc gia Việt Nam bao gồm 8 bậc: Sơ cấp (ba bậc), Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Thạc sỹ và Tiến sỹ. Mỗi bậc học có yêu cầu về khối lượng học tập tối thiểu và miêu tả khái quát về kiến thức và kỹ năng cần đạt được (chuẩn đầu ra)

Việc xây dựng và phê duyệt Khung trình độ Quốc gia Việt Nam là bước khởi đầu quan trọng, tiền đề cho công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực GDNN và GDĐH, là dấu mốc mốc quan trọng để tham chiếu bằng cấp của Việt Nam với các quốc gia ASEAN thông qua khung tham chiếu trình độ (AQRF), là cơ sở để phát triển các tiêu chuẩn đào tạo, phát triển chương trình và là thước đo đánh giá năng lực của người học sau khi tốt nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế. Để đạt được mục tiêu nói trên, việc phát triển và thực hiện Khung trình độ Quốc gia Việt Nam có ý nghĩa quyết định, đề cao vai trò của các chủ thể (bộ, ngành trung ương, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, người học) và mối quan hệ giữa các bên.

Để đạt được chuẩn đầu ra theo Khung trình độ Quốc gia Việt Nam cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông, cuộc cách mạng công nghiệp thế hệ 4.0, việc thay đổi và cập nhật, phát triển chương trình đào tạo đại học của các cơ sở giáo dục đào tạo là điều tất yếu, trong đó tập trung đến (1) Qui trình xây dựng và đánh giá chuẩn đầu ra, (2) Vai trò của các bên liên quan trong phát triển chuẩn đầu ra, (3) Nâng cao năng lực giảng viên, (4) Niềm tin của người học và doanh nghiệp đối với các cơ sở giáo dục đại học.

Ngày 2/6/2017, tại Hội thảo khoa học với chủ đề “Khung trình độ Quốc gia Việt Nam và phát triển chương trình đào tạo”, bằng kinh nghiệm thực tiễn phong phú cũng như những kiến giải khoa học, các nhà khoa học, nhà quản lý và hoạch định chính sách giáo dục đào tạo, các doanh nghiệp đã thảo luận, nhận định tầm quan trọng của việc không ngừng nâng cao chất lượng chuẩn đầu ra giáo dục đại học và đưa ra nhiều kiến nghị phục vụ cho việc phát triển các chương trình đào tạo đại học đáp ứng Khung trình độ Quốc gia Việt Nam; Các giải pháp nhằm kết hợp nhiều sáng kiến đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra được tổ chức một cách có cấu trúc và nhất quán (Contructive Align) từ modules đến các học phần và chương trình, cũng như giữa các trình độ đào tạo của giáo dục đại học; Kinh nghiệm trong việc thực hiện chiến lược nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên.

Thành công của hội thảo đã tạo diễn đàn để các nhà quản lý, cán bộ, giảng viên của các cơ sở giáo dục trong nước, quốc tế thảo luận và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, những khó khăn, thách thức trong việc cải tiến các chương trình đào tạo đại học giúp người học có khả năng tìm được việc làm cũng như thích ứng với công việc ngay sau khi tốt nghiệp, đồng thời đáp ứng chuẩn đầu ra được quy định tại Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Tin Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng


 

Các tin khác :