[Đăng ngày: 02/03/2017]

HỘI NGHỊ CÔNG TÁC SINH VIÊN


  • Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Công tác sinh viên học kỳ đầu - Năm 2018 - tại đây


  • Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Công tác sinh viên quý 1 - Năm 2017 đối với sinh viên chương trình chất lượng cao, đặc biệt và quốc tế - tại đây

  • Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Công tác sinh viên quý 1 - Năm 2017 - tại đây