[Đăng ngày: 12/05/2017]

Năm 2017

  1. Chỉ thị 10-CT/BCSD của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính ngày 28/3/2017 về rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo giai đoạn 2016 - 2021 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp giai đoạn 2021 - 2026 - tại đây
  2. Quyết định 569/QĐ-BTC ngày 28/03/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế Quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính - tại đây
  3. Thông báo 505/TB-ĐHTCM ngày 8/5/2017 của Trường Đại học Tài chính - Marketing về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc Trường giai đoạn 2016-2021 và quy hoạch giai đoạn 2021-2026 - tại đây
  4. Các biểu mẫu dùng cho quy hoạch cán bộ - download tại đây 

  • Thông báo về việc lấy ý kiến dự luận 04 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu (NGND), (NGƯT) lần thứ 14 năm 2017 của Bộ Tài chính - tại đây 

  • Thông báo kết quả xét tặng dạnh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" năm 2017 - tại đây

  • Thông báo về việc lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với Nhà giáo được giới thiệu xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2017 - tại đây

  • Phiếu thăm dò dư luận danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2017 - download phiếu tại đây