[Đăng ngày: 19/09/2017]

Năm 2017

 1. Kế hoạch số 1097/KH-ĐHTCM ngày 19 tháng 9 năm 2017 về việc tổ chức tiếp nhận sih viên trúng tuyển nhập học Khóa 13 - Đào tạo liên thông bậc đại học hệ chính quy năm 2017
 2. Kế hoạch số 872/KH-ĐHTCM ngày 24 tháng 7 năm 2017 về việc Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ đầu năm 2017 
 3. Công văn số 695/ĐHTCM-TCHC ngày 16 tháng 6 năm 2017 về việc yêu cầu thực hiện nghiêm quy định của Luật Viên chức - tại đây 
 4. Chỉ thị 10-CT/BCSD của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính ngày 28/3/2017 về rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo giai đoạn 2016 - 2021 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp giai đoạn 2021 - 2026 - tại đây
 5. Quyết định 569/QĐ-BTC ngày 28/03/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế Quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính - tại đây
 6. Thông báo 505/TB-ĐHTCM ngày 8/5/2017 của Trường Đại học Tài chính - Marketing về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc Trường giai đoạn 2016-2021 và quy hoạch giai đoạn 2021-2026 - tại đây
 7. Các biểu mẫu dùng cho quy hoạch cán bộ - download tại đây

 • Thông báo về việc lấy ý kiến dự luận 04 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu (NGND), (NGƯT) lần thứ 14 năm 2017 của Bộ Tài chính - tại đây 

 • Thông báo kết quả xét tặng dạnh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" năm 2017 - tại đây

 • Thông báo về việc lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với Nhà giáo được giới thiệu xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2017 - tại đây

 • Phiếu thăm dò dư luận danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2017 - download phiếu tại đây