[Đăng ngày: 05/10/2017]

Năm 2017

 1. Thông báo số 1172/TB-ĐHTCM ngày 3 tháng 10 năm 2017 về việc quyết toán tiền vượt giờ, thu nhập tăng thêm của trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan (cũ)
 2. Kế hoạch số 1097/KH-ĐHTCM ngày 19 tháng 9 năm 2017 về việc tổ chức tiếp nhận sinh viên trúng tuyển nhập học Khóa 13 - Đào tạo liên thông bậc đại học hệ chính quy năm 2017
 3. Kế hoạch số 872/KH-ĐHTCM ngày 24 tháng 7 năm 2017 về việc Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ đầu năm 2017 
 4. Công văn số 695/ĐHTCM-TCHC ngày 16 tháng 6 năm 2017 về việc yêu cầu thực hiện nghiêm quy định của Luật Viên chức - tại đây 
 5. Chỉ thị 10-CT/BCSD của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính ngày 28/3/2017 về rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo giai đoạn 2016 - 2021 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp giai đoạn 2021 - 2026 - tại đây
 6. Quyết định 569/QĐ-BTC ngày 28/03/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế Quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính - tại đây
 7. Thông báo 505/TB-ĐHTCM ngày 8/5/2017 của Trường Đại học Tài chính - Marketing về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc Trường giai đoạn 2016-2021 và quy hoạch giai đoạn 2021-2026 - tại đây
 8. Các biểu mẫu dùng cho quy hoạch cán bộ - download tại đây

 • Thông báo về việc lấy ý kiến dự luận 04 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu (NGND), (NGƯT) lần thứ 14 năm 2017 của Bộ Tài chính - tại đây 

 • Thông báo kết quả xét tặng dạnh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" năm 2017 - tại đây

 • Thông báo về việc lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với Nhà giáo được giới thiệu xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2017 - tại đây

 • Phiếu thăm dò dư luận danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2017 - download phiếu tại đây