[Đăng ngày: 22/07/2017]

CHUYÊN MỤC GIAO BAN ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ

Năm 2017


 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QUÝ VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH QUÝ SAU

NĂM 2016

 • Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 thang cuối năm 2016 - tại đây

 • Báo cáo kết quả công tác quý II/2016 và Kế hoạch công tác quý III/2016 - tại đây

 • Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác tháng 05/2016 và kế hoạch công tác tháng 6/2016 - tại đây

 • Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác tháng 03&04/2016 và kế hoạch công tác tháng 5/2016 - tại đây

 • Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác tháng 01&02/2016 và kế hoạch công tác tháng 3/2016 - tại đây

NĂM 2015


NĂM 2014


NĂM 2013


NĂM 2012

 • Thông báo 2402/TB-ĐHTCM ngày 07 tháng 12 năm 2012 về ý kiến kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao banđánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch công tác tháng 11 năm 2012 và triển khai Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2012 - tại đây

 • Thông báo 2116/TB-ĐHTCM ngày 05 tháng 11 năm 2012 về ý kiến kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2012 và triển khai Kế hoạch công tác tháng 11 năm 2012 - tại đây

 • Kế hoạch 1732/KH-ĐHTCM ngày 01 tháng 10 năm 2012 về Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2012 - tại đây

 • Kế hoạch công tác tháng 08 năm 2012 - tại đây

 • Kế hoạch 1119/KH-ĐHTCM ngày 03 tháng 07 năm 2012 về Kế hoạch công tác tháng 7 năm 2012 - tại đây

 • Kế hoạch công tác tháng 06 năm 2012 - tại đây

 • Kế hoạch 716/KH-ĐHTCM ngày 27 tháng 4 năm 2012 về Kế hoạch công tác tháng 5 năm 2012 - tại đây

 • Kế hoạch 536/KH-ĐHTCM ngày 30 tháng 03 năm 2012 về Kế hoạch công tác tháng 4 năm 2012 - tại đây

 • Kế hoạch 374/KH-ĐHTCM ngày 29 tháng 02 năm 2012 về Kế hoạch công tác tháng 3 năm 2012 - tại đây

 • Kế hoạch 2396/KH-ĐHTCM ngày 03 tháng 01 năm 2012 về Kế hoạch công tác tháng 1 và tháng 2 năm 2012 - tại đây


 

Các tin khác :