[Đăng ngày: 01/11/2016]
Hiệu trưởng

TS. Hoàng Đức Long
Phó Hiệu trưởng

 
TS.Nguyễn Văn Hiến   PGS.TS. Phạm Hữu Hồng Thái

 
TS. Đặng Thị Ngọc Lan   ThS. Hứa Minh Tuấn

PHÂN CÔNG BAN GIÁM HIỆU

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING


Số: 1405 /QĐ-ĐHTCM /QĐ-ĐHTCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Trường Đại học Tài chính - Marketing


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-BTC ngày 23/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Tài chính - Marketing, giai đoạn 2015 - 2017;

Căn cứ Quyết định số 2534/QĐ-BTC ngày 30/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 990/QĐ-BTC ngày 27/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao thẩm quyền cho Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing;

Căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-BTC ngày 01/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing;

Căn cứ Quyết định số 1453/QĐ-ĐHTCM ngày 19/9/2014 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Giám hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing;

Xét nhu cầu công tác và năng lực cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ, phụ trách các lĩnh vực công tác, các đơn vị trực thuộc của Lãnh đạo Trường Đại học Tài chính - Marketing theo nguyên tắc như sau:

1. Đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Trường theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

2. Đảm bảo thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng theo quy định tại Điều lệ trường đại học, Quy chế làm việc của Bộ Tài chính, Quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường và Quy chế làm việc của Ban Giám hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing.

3. Đảm bảo chuyên môn hóa theo từng lĩnh vực công tác, vừa tạo điều kiện để các thành viên trong Ban Giám hiệu nhà trường nắm và hiểu rõ các mặt công tác của Trường.

4. Đảm bảo tính ổn định, kế thừa và có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình nhà trường.

5. Đảm bảo tính hợp lý, hiệu lực, hiệu quả và thuận lợi trong giải quyết công việc.

6. Đảm bảo dân chủ, minh bạch, kịp thời, đồng thuận và đoàn kết nhằm phát huy sức mạnh của tập thể lãnh đạo nhà trường.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể

1. Hiệu trưởng: Tiến sĩ Hoàng Đức Long

a) Chịu trách nhiệm toàn bộ các mặt về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tài chính - Marketing trước pháp luật, trước Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) b) Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng được quy định tại Điều 20 của Luật Giáo dục đại học và Điều 11 của Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và các quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường và Quy chế làm việc của Ban Giám hiệu nhà trường.

c) Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chung và toàn diện tất cả các mặt công tác của Trường; trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các mặt công tác: tổ chức và nhân sự, bảo vệ chính trị nội bộ, truyền thông - báo chí, đối ngoại; công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển Trường; công tác quản lý tài chính - tài sản; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và công tác đào tạo, bồi dưỡng sau đại học ở các địa phương.

d) Chủ trì và điều hành các cuộc họp theo kế hoạch công tác của Trường và họp đột xuất khi cần thiết.

đ) Phân công công việc cho các Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo các Phó Hiệu trưởng giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực các Phó Hiệu trưởng phụ trách.

e) Ký tất cả các văn bản của Trường trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của Điều lệ trường đại học và phân cấp của Bộ Tài chính. Hiệu trưởng sẽ phân cấp ký thay đối với các Phó Hiệu trưởng; giao ký thừa ủy quyền, ký thừa lệnh đối với Trưởng các phòng chức năng (theo văn bản riêng).

g) Phụ trách chung tất cả các đơn vị thuộc Trường. Trực tiếp quản lý và chỉ đạo công tác các đơn vị: phòng Tổ chức - Hành chính, Văn phòng đại diện của Trường tại Hà Nội.

h) Giữ các vị trí và chức danh: Chủ tài khoản của Trường; Thành viên đương nhiên của Hội đồng trường; Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ; Trưởng ban chỉ đạo các cuộc vận động; Chủ tịch Ủy ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Trường; Trưởng ban chỉ đạo xây dựng, sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ Trường; Chủ tịch các Hội đồng: thi đua - khen thưởng, xét nâng bậc lương, tuyển sinh - tốt nghiệp, tuyển dụng viên chức và các hội đồng khác khi cần thiết; đại diện chủ đầu tư đối với tất cả các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Trường. Đối với Hội đồng khoa học và đào tạo, Hiệu trưởng là Chủ tịch hội đồng sau khi được các thành viên thống nhất bầu chọn (Hội đồng đã tổ chức bầu).

i) Là người phát ngôn chính thức của Trường. Hiệu trưởng có thể ủy quyền cho 1 Phó Hiệu trưởng phát ngôn và trả lời báo chí về các vấn đề cụ thể của Trường khi cần thiết.

2. Phó Hiệu trưởng

2.1. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiến

a) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Hiệu trưởng được quy định tại Điều 12 của Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường và Quy chế làm việc của Ban Giám hiệu nhà trường.

b) Giúp Hiệu trưởng quản lý, chỉ đạo các mặt công tác khảo thí - đảm bảo chất lượng và công tác thanh tra - kiểm tra; công tác quản lý dự án, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý cơ sở vật chất - tài sản, trang thiết bị. Chỉ đạo thực hiện chương trình đổi mới quy trình công nghệ đào tạo theo tiêu chuẩn định hướng ứng dụng (POHE).

c) Trực tiếp quản lý và chỉ đạo công tác các đơn vị: phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng, phòng Thanh tra giáo dục, phòng Quản trị thiết bị, khoa Quản trị kinh doanh, khoa Marketing, khoa Công nghệ thông tin, Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng.

d) Chủ trì và điều hành các cuộc họp triển khai công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách khi được Hiệu trưởng ủy quyền.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

e) Giữ vị trí và các chức danh: Thành viên đương nhiên của Hội đồng trường; Thành viên thường trực Hội đồng khoa học và đào tạo; Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các Hội đồng có liên quan đến lĩnh vực phụ trách và tham gia các Ban chỉ đạo, Ban điều hành theo quyết định của Hiệu trưởng; Phó Chủ tịch một số Hội đồng khác theo quyết định của Hiệu trưởng.

2.2. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hữu Hồng Thái

a) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Hiệu trưởng được quy định tại Điều 12 của Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường và Quy chế làm việc của Ban Giám hiệu nhà trường.

b) Giúp Hiệu trưởng quản lý, chỉ đạo các mặt công tác đào tạo, bồi dưỡng sau đại học tại Tp. Hồ Chí Minh; bồi dưỡng ngắn hạn và hoạt động dịch vụ của các đơn vị thuộc Trường; công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; công tác tư vấn thực hiện chương trình quốc tế; tổ chức xây dựng quy trình chuẩn đầu ra, nghiên cứu phát triển và đổi mới chương trình đào tạo.

c) Trực tiếp quản lý và chỉ đạo công tác các đơn vị: phòng Quản lý khoa học, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing, khoa Đào tạo sau đại học, khoa Thương mại, khoa Du lịch, khoa Ngoại ngữ, khoa Thẩm định giá - Kinh doanh Bất động sản, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trung tâm Hợp tác quốc tế.

d) Chủ trì và điều hành các cuộc họp triển khai công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách khi được Hiệu trưởng ủy quyền.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

e) Giữ vị trí và các chức danh: Thành viên đương nhiên của Hội đồng trường; Thành viên thường trực Hội đồng khoa học và đào tạo; Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau đại học; Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các Hội đồng có liên quan đến lĩnh vực phụ trách và tham gia các Ban chỉ đạo, Ban điều hành theo quyết định của Hiệu trưởng; Phó Chủ tịch một số Hội đồng khác theo quyết định của Hiệu trưởng.

2.3. Thạc sĩ Hứa Minh Tuấn

a) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Hiệu trưởng được quy định tại Điều 12 của Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường và Quy chế làm việc của Ban Giám hiệu nhà trường.

b) Giúp Hiệu trưởng quản lý, chỉ đạo các mặt công tác đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học; công tác tài chính - kế toán; công tác Đoàn - Hội sinh viên; công tác tuyển sinh, quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên; tổ chức xây dựng quy trình kiểm tra, đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào các khóa đào tạo; công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở của Trường.

c) Trực tiếp quản lý và chỉ đạo công tác các đơn vị: khoa Đào tạo tại chức, phòng Kế hoạch - Tài chính, Ban Quản lý các cơ sở đào tạo, Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Trung tâm Thông tin - Quản lý dữ liệu, khoa Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất.

d) Chủ trì và điều hành các cuộc họp triển khai công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách khi được Hiệu trưởng ủy quyền.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

e) Giữ vị trí và các chức danh: Chủ tịch Hội Thể thao Trường Đại học Tài chính - Marketing; Thành viên đương nhiên của Hội đồng trường; Thành viên thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các Hội đồng có liên quan đến lĩnh vực phụ trách và tham gia các Ban chỉ đạo, Ban điều hành theo quyết định của Hiệu trưởng; Phó Chủ tịch một số Hội đồng khác theo quyết định của Hiệu trưởng.

2.4. Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan

a) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Hiệu trưởng được quy định tại Điều 12 của Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường và Quy chế làm việc của Ban Giám hiệu nhà trường.

b) Giúp Hiệu trưởng quản lý, chỉ đạo các mặt công tác đào tạo đại học hệ chính quy, công tác đào tạo các chương trình chất lượng cao, chương trình đặc biệt; công tác chính trị tư tưởng, quản lý sinh viên và công tác thư viện.

c) Trực tiếp quản lý và chỉ đạo công tác các đơn vị: phòng Quản lý đào tạo, phòng Công tác sinh viên, Thư viện, khoa Tài chính - Ngân hàng, khoa Kế toán - Kiểm toán, khoa Thuế - Hải quan, khoa Cơ bản.

d) Chủ trì và điều hành các cuộc họp triển khai công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách khi được Hiệu trưởng ủy quyền.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

e) Giữ vị trí và các chức danh: Thành viên đương nhiên của Hội đồng trường; Thành viên thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các Hội đồng có liên quan đến lĩnh vực phụ trách và tham gia các Ban chỉ đạo, Ban điều hành theo quyết định của Hiệu trưởng; Phó Chủ tịch một số Hội đồng khác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 233/QĐ-ĐHTCM ngày 09/3/2016 của Hiệu trưởng về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Trường Đại học Tài chính - Marketing.

2. Trưởng các Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm thuộc Trường; các cá nhân có tên tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Đảng ủy, Hội đồng trường (để b/c);
- Ban Giám hiệu (để t/h);
- Các đoàn thể; các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, P. TCHC
  HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

TS. Hoàng Đức Long