[Đăng ngày: 12/12/2011]

Sứ mạng

  1. Xây dựng và phát triển trường Ðại học Tài chính – Marketing thành một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, đa cấp độ, và là một trung tâm giáo dục đào tạo trình độ đại học và sau đại học đạt chất lượng quốc gia.
  2. Cung cấp cho sinh viên nền tảng kiến thức đa ngành, có trình độ học vấn, có đạo đức, văn hóa cần thiết để tham gia đóng góp vào sự phát triển nền kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia học tập suốt đời.
  3. Phát triển mạnh các hoạt động dịch vụ sự nghiệp và nghiên cứu khoa học có tác dụng hỗ trợ tốt cho mục tiêu đào tạo của trường và góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.

Tầm nhìn

  • Trở thành một trường đại học đạt chuẩn chất lượng cao quốc gia và sẽ từng bước tiếp cận đẳng cấp khu vực.
  • Trở thành một trung tâm đào tạo các thế hệ sinh viên năng động, sáng tạo, chủ động, biết nghĩ – biết làm, quý trọng con người và có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.
  • Trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học có đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục và những vấn đề thực tiễn kinh tế - xã hội Việt Nam.

Ðịnh hướng phát triển trường đến năm 2020

Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2010 gồm có những nội dung chính sau: đổi mới cơ cấu đào tạo; đổi mới nội dung, phương pháp và qui trình đào tạo; đổi mới công tác qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giảng viên, cán bộ quản lý; đổi mới tổ chức triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ; đổi mới việc huy động các nguồn lực và cơ chế tài chính; đổi mới cơ chế quản lý giáo dục; hội nhập giáo dục quốc tế, nâng cao sức cạnh tranh trong đào tạo.

Quán triệt tinh thần nghị quyết trên, đến năm 2020, trường hoàn thành việc thực hiện mục tiêu đổi mới toàn diện sự nghiệp giáo dục ðào tạo, tạo được sự chuyển biến cơ bản về chất lượng, cơ cấu ngành nghề, chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo, đạt chuẩn kiểm định chất lượng của quốc gia. Phát triển một số hoạt động dịch vụ cần thiết hỗ trợ cho kỹ năng phát triển năng lực đạo đức cá nhân và nghề nghiệp, thích ứng tốt trong bối cảnh toàn cầu hóa; mở rộng nghiên cứu khoa học theo hướng phát triển ngành nghề và nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý kinh tế - xã hội của địa phương và doanh nghiệp.

Các tin khác :