[Đăng ngày: 11/02/2017]
  • CÁC PHÒNG VÀ ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG

STT PHÒNG CHỨC NĂNG LINK WEBSITE
1 Phòng Công tác sinh viên http://phongcongtacsinhvien.ufm.edu.vn/
2 Phòng kế hoạch Tài chính
3 Phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng http://phongkhaothiquanlychatluong.ufm.edu.vn/
4 Phòng Quản lý đào tạo http://pdt.ufm.edu.vn/
5 Phòng Quản lý khoa học http://phongquanlykhoahoc.ufm.edu.vn/
6 Phòng Quản tri thiết bị http://phongqttb.ufm.edu.vn/
7 Phòng Tổ chức hành chính http://phongtchc.ufm.edu.vn/
8 Phòng Thanh tra giáo dục http://phongthanhtra.ufm.edu.vn/
9 Thư viện http://thuvien.ufm.edu.vn/
10 Viện Nghiên cứu Kinh tế ứng dụng
11 Ban Quản lý các cơ sở đào tạo

 


 

  • CÁC KHOA CHUYÊN MÔN

STT KHOA - BỘ MÔN LINK WEBSITE
1 Khoa Cơ bản http://khoacoban.ufm.edu.vn/
2 Khoa Công nghệ thông tin http://khoacntt.ufm.edu.vn
3 Khoa Du lịch http://khoadulich.ufm.edu.vn
4 Khoa Kế toán - Kiểm toán http://khoaketoan.ufm.edu.vn
5 Khoa Markeitng http://khoamarketing.ufm.edu.vn
6 Khoa Quản trị kinh doanh http://khoaqtkd.ufm.edu.vn
7 Khoa Tài chính - Ngân hàng http://khoataichinhnganhang.ufm.edu.vn
8 Khoa đào tạo Tại chức http://khoataichuc.ufm.edu.vn
9 Khoa Thương mại http://khoathuongmai.ufm.edu.vn
10 Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản http://khoathamdinhgia.ufm.edu.vn
11 Khoa Thuế - Hải quan http://khoathuehaiquan.ufm.edu.vn
12 Khoa Đào tạo sau đại học http://khoasaudaihoc.ufm.edu.vn
13 Khoa Ngoại ngữ http://khoangoaingu.ufm.edu.vn

 


 

  • CÁC TRUNG TÂM

STT TRUNG TÂM LINK WEBSITE
1 Trung tâm Tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp http://cecr.ufm.edu.vn/
2 Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học http://cflit.ufm.edu.vn/
3 Trung tâm Thông tin - Quản lý dữ liệu http://datacenter.ufm.edu.vn/
4 Trung tâm Hợp tác Quốc tế http://cic.ufm.edu.vn/

 


 

  • CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

STT PHÒNG CHỨC NĂNG LINK WEBSITE
1 Đảng bộ Trường http://vpdu.ufm.edu.vn/
2 Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh http://doanthanhnien.ufm.edu.vn/
3 Công đoàn Trường http://congdoan.ufm.edu.vn/
4 Hội cựu chiến binh Trường
5 Hội cựu sinh viên Trường
6 Ban liên lạc Cán bộ hưu trí http://ufm.edu.vn/Default.aspx?ArticleId=d2b4dde4-958d-4a9e-ae00-72397890bf78

 


 

Các tin khác :