BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING
BIỂU TỔNG HỢP
Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng Năm học 2015-2016
(Kèm theo công văn số 185/ĐHTCM-QLĐT ngày 28 tháng 02 năm 2017  của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing)
- H́nh thức công khai: Tại trường và trên website của trường
- Địa chỉ web: www.ufm.edu.vn
- Thông tin người lập biểu:  Điện thoại: 093.327.8070  Email: phongqldt@ufm.edu.vn
STT Nội dung Đơn vị Số lượng
1 Số ngành trường đang đào tạo Ngành 11
2 Số ngành trường đă công bố chuẩn đầu ra Ngành 11
3 Diện tích đất của trường Ha 2.532
4 Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo m2 61,318
4.1 Diện tích giảng đường/pḥng học m2 16,672
4.2 Diện tích thư viện m2 1,283
4.3 Diện tích pḥng thí nghiệm m2  
4.4 Diện tích nhà xưởng thực hành m2  
5 Diện tích sàn xây dựng kư túc xá của trường m2 11,463
6 Tổng số giảng viên cơ hữu hợp đồng dài hạn Người 451
6.1 Giáo sư Người  
6.2 Phó giáo sư Người 9
6.3 Tiến sỹ Người 36
6.4 Thạc sỹ Người 234
6.5 Chuyên khoa Y cấp I, II Người  
6.6 Đại học Người 172
6.7 Cao đẳng Người  
6.8 Tŕnh độ khác Người  
7 Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy: Người 17,694
7.1 Nghiên cứu sinh Người  
7.2 Học viên cao học Người 1,677
7.3 Chuyên khoa Y cấp II Người  
7.5 Chuyên khoa Y cấp I Người  
7.4 Đại học Người 16,017
7.6 Cao đẳng Người  
7.7 Trung cấp chuyên nghiệp Người  
8 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên % 59.64%
9 Tổng thu năm 2015 Tỷ đồng 198.62
9.1 Từ ngân sách nhà nước Tỷ đồng 1.223
9.2 Từ học phí, lệ phí Tỷ đồng 197.40
9.3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Tỷ đồng  
9.4 Từ nguồn khác Tỷ đồng  
Lưu ư: Tŕnh độ tiến sỹ của giáo sư và phó giáo sư không ghi vào mục 6.3 nữa, nếu ghi sẽ bị trùng
TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2017
HIỆU TRƯỞNG


(đă kư)


Hoàng Đức Long