BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING
____________________________
Biểu mẫu 21
(Kèm theo công văn số 185/ĐHTCM-QLĐT ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing)
THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015 – 2016
TT Nội dung Khóa học/
Năm tốt nghiệp
Số sinh viên nhập học Số sinh viên tốt nghiệp  Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường
Loại xuất sắc Loại giỏi Loại khá
I Đại học chính quy 2011-2015            
a Chương tŕnh đại trà   2209 1669   8,27 62,07 64
1 Kế toán 2011-2015 168 141   4,96 63,83 60
2 Marketing 2011-2015 218 168   4,17 63,10 68
3 Ngôn ngữ Anh 2011-2015 106 91   5,49 48,35 67
4 Quản trị kinh doanh 2011-2015 911 656   4,42 57,77 65
5 Tài chính - Ngân hàng 2011-2015 762 598   15,05 68,39 60
6 Hệ thống thông tin quản lư 2011-2015 44 15     53,33 62
II Cao đẳng chính quy 2011-2015            
a Chương tŕnh đại trà   967 226   0,44 23,01 66
1 Hệ thống thông tin quản lư 2012-2015 163 36     25,00 68
2 Kế toán 2012-2015 89 26   3,85 15,38 62
3 Tiếng Anh 2012-2015 110 63     17,46 61
4 Quản trị kinh doanh 2012-2015 255 33     33,33 65
5 Tài chính – Ngân hàng 2012-2015 113 38     34,21 60
6 Marketing 2012-2015 110 16     25,00 71
7 Quản trị khách sạn 2012-2015 127 14       72
III Sau đại học 2015            
a Chương tŕnh đại trà              
1 Quản trị kinh doanh 2013-2015 457 256       100
2 Tài chính – Ngân hàng 2013-2015 641 423       100
TP.Hồ Chí Minh, ngày  28   tháng 02 năm 2017
Người lập biểu HIỆU TRƯỞNG
(Đă kư) (Đă kư)
Bùi An Ninh Hoàng Đức Long