BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING
__________________________
Biểu mẫu 22
(Kèm theo công văn số 185/ĐHTCM-QLĐT ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing)

THÔNG BÁO
Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016
STT Nội dung Đơn vị tính Số lượng
I Diện tích đất đai  Ha 2,532
II Diện tích sàn xây dựng  m2 61.318
1 Giảng đường    
  Số pḥng pḥng 175
  Tổng diện tích m2 15.572
2 Pḥng học máy tính    
  Số pḥng  pḥng 16
  Tổng diện tích m2 1.1
3 Pḥng học ngoại ngữ    
  Số pḥng  pḥng  
  Tổng diện tích m2  
4 Thư­ viện m2 1.283
5 Pḥng thí nghiệm    
  Số pḥng   pḥng  
  Tổng diện tích m2  
6 Xư­ởng thực tập, thực hành    
  Số pḥng   pḥng  
  Tổng diện tích m2  
7 Kư túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lư    
  Số pḥng pḥng  150
  Tổng diện tích m2 11.463
8 Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo m2  
9 Diện tích khác: m2 33.29
  Diện tích hội trường m2 1.39
  Diện tích nhà văn hóa        m2  
  Diện tích nhà thi đấu đa năng   m2  
  Diện tích bể bơi  m2 8.2
  Diện tích sân vận động  m2 23.7
TP.Hồ Chí Minh, ngày  28   tháng 02 năm 2017
            Người lập biểu                                      HIỆU TRƯỞNG
                  (Đă kư)                                     (Đă kư)
              Bùi An Ninh                                       Hoàng Đức Long