BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING
________________________
Biểu mẫu 23
(Kèm theo công văn số 185/ĐHTCM-QLĐT ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing)
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữucủa cơ sở giáo dục đại học năm  học 2015-2016
Đơn vị tính: Người
TT Nội dung Tổng số Chia theo tŕnh độ đào tạo
Giáo sư Phó Giáo sư TSKH,Tiến sỹ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng Tŕnh độ khác
  1 2 = (3+4+5+6+7+8+9) 3 4 5 6 7 8 9
  Tổng số 451   9 36 234 172    
1 Khoa Quản trị kinh doanh 70   1 6 46 17    
2 Khoa Marketing 32     3 15 14    
3 Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản 28     1 9 18    
4 Khoa Thương mại 27     2 13 12    
5 Khoa Du lịch 46   1 2 12 31    
6 Khoa Kế toán - Kiểm toán 51     2 15 34    
7 Khoa Tài chính - Ngân hàng 66   4 5 34 23    
8 Khoa Thuế - Hải quan 16     4 11 1    
9 Khoa Công nghệ thông tin 24     1 12 11    
10 Khoa Ngoại ngữ 27     4 19 4    
11 Khoa Cơ bản 53   3 6 42 2    
12 Khoa GDQP-GDTC 11       6 5    
Lưu ư: Các TSKH và Tiến sỹ nếu đă tính trong mục Giáo sư (3), Phó giáo sư (4) th́ không tính trong mục TSKH, Tiến sỹ (5) nữa.
TP.Hồ Chí Minh, ngày  28   tháng 02 năm 2017
Người lập biểu HIỆU TRƯỞNG
(Đă kư) (Đă kư)
Bùi An Ninh Hoàng Đức Long