BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING
__________________________________
Biểu mẫu 24
(Kèm theo công văn số 185/ĐHTCM-QLĐT ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing)
THÔNG BÁO
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2015-2016
STT Nội dung Đơn vị tính Học phí 1SV/năm
I Học phí hệ chính quy chương tŕnh đại trà năm học 2015-2016 triệu đồng/năm   
1 Tiến sỹ triệu đồng/năm   
2 Thạc sỹ triệu đồng/năm  30,8 
3 Chuyên khoa Y cấp II triệu đồng/năm   
4 Đại học triệu đồng/năm   13
5 Chuyên khoa Y cấp I triệu đồng/năm   
6 Cao đẳng triệu đồng/năm   
7 Trung cấp chuyên nghiệp triệu đồng/năm   
II Học phí hệ chính quy chương tŕnh khác năm học 2015-2016 triệu đồng/năm   
1 Tiến sỹ triệu đồng/năm   
2 Thạc sỹ triệu đồng/năm   
3 Chuyên khoa Y cấp II triệu đồng/năm   
4 Đại học triệu đồng/năm   
- Chương tŕnh chất lượng cao triệu đồng/năm  32,5
- Chương tŕnh đặc biệt triệu đồng/năm  21
- Chương tŕnh quốc tế triệu đồng/năm  55
5 Chuyên khoa Y cấp I triệu đồng/năm   
6 Cao đẳng triệu đồng/năm   
7 Trung cấp chuyên nghiệp triệu đồng/năm   
III Học phí hệ vừa học vừa làm tại trường năm học 2015-2016 triệu đồng/năm   
1 Tiến sỹ triệu đồng/năm   
2 Thạc sỹ triệu đồng/năm   
3 Chuyên khoa Y cấp II triệu đồng/năm   
4 Chuyên khoa Y cấp I triệu đồng/năm   
5 Đại học triệu đồng/năm  16,9
6 Cao đẳng triệu đồng/năm   
7 Trung cấp chuyên nghiệp triệu đồng/năm   
IV Tổng thu năm 2015 tỷ đồng 198,62
1 Từ ngân sách tỷ đồng 1,223
2 Từ học phí, lệ phí tỷ đồng 197,40
3 Từ nghiên cứu khoc học và chuyển giao công nghệ tỷ đồng  
4 Từ nguồn khác tỷ đồng  
TP.Hồ Chí Minh, ngày  28   tháng 02 năm 2017
                      Người lập biểu HIỆU TRƯỞNG
                            (Đă kư) (Đă kư)
                       Bùi An Ninh Hoàng Đức Long