BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH -  MARKETING
CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY CHƯƠNG TR̀NH CHẤT LƯỢNG CAO VÀ CHƯƠNG TR̀NH QUỐC TẾ
(cập nhật đến hết học kỳ đầu năm  2017)
STT Họ và tên giảng viên Chương tŕnh đào tạo giảng dạy (CLC/QT) Học phần phụ trách giảng  dạy Khoa quản lư học phần Khoa quản lư giảng  viên Ghi chú
1 PGS.TS. Lương Minh Cừ Chất lượng cao Những nguyên lư cơ bản của CN  Mác-Lênin Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
2 PGS.TS. Lương Minh Cừ Chất lượng cao Những nguyên lư cơ bản của CN Mác-Lênin (Phần 1) Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
3 PGS.TS. Lương Minh Cừ Quốc tế Những nguyên lư cơ bản của CN Mác -  Lênin Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
4 PGS.TS. Trần Lộc Hùng Chất lượng cao Lư thuyết xác suất và thống kê  toán Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
5 PGS.TS. Trần Lộc Hùng Chất lượng cao Toán cao cấp Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
6 PGS.TS. Trần Lộc Hùng Quốc tế Mathematics  for Business Trung tâm hợp tác quốc  tế Khoa Cơ bản  
7 ThS. Bùi Minh Nghĩa Chất lượng cao Những nguyên lư cơ bản của CN Mác-Lê nin (Phần 2) Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
8 ThS. Bùi Minh Nghĩa Chất lượng cao Những nguyên lư cơ bản của CN  Mác-Lênin Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
9 ThS. Bùi Minh Nghĩa Chất lượng cao Những nguyên lư cơ bản của CN Mác-Lênin (Phần 1) Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
10 ThS. Đàm Thị Hằng Chất lượng cao Những nguyên lư cơ bản của CN Mác-Lê nin (Phần 2) Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
11 ThS. Đàm Thị Hằng Chất lượng cao Những nguyên lư cơ bản của CN  Mác-Lênin Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
12 ThS. Đàm Thị Hằng Chất lượng cao Những nguyên lư cơ bản của CN Mác-Lênin (Phần 1) Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
13 ThS. Đặng Chung Kiên Chất lượng cao Những nguyên lư cơ bản của CN Mác-Lê nin (Phần 2) Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
14 ThS. Đặng Chung Kiên Chất lượng cao Những nguyên lư cơ bản của CN  Mác-Lênin Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
15 ThS. Đặng Chung Kiên Chất lượng cao Những nguyên lư cơ bản của CN Mác-Lênin (Phần 1) Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
16 ThS. Đặng Chung Kiên Chất lượng cao Tư tưởng Hồ Chí Minh Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
17 ThS. Dương Thị Phương  Liên Chất lượng cao Lư thuyết xác suất và thống kê  toán Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
18 ThS. Dương Thị Phương  Liên Chất lượng cao Mô h́nh Toán kinh tế Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
19 ThS. Dương Thị Phương  Liên Chất lượng cao Quy hoạch tuyến tính Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
20 ThS. Dương Thị Phương  Liên Chất lượng cao Toán cao cấp Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
21 ThS. Lại Thị Tuyết Lan Chất lượng cao Kinh tế vi mô 1 Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
22 ThS. Lại Thị Tuyết Lan Chất lượng cao Kinh tế vĩ mô 1 Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
23 ThS. Lại Văn Nam Chất lượng cao Những nguyên lư cơ bản của CN Mác-Lê nin (Phần 2) Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
24 ThS. Lại Văn Nam Chất lượng cao Những nguyên lư cơ bản của CN  Mác-Lênin Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
25 ThS. Lại Văn Nam Chất lượng cao Những nguyên lư cơ bản của CN Mác-Lênin (Phần 1) Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
26 ThS. Lại Văn Nam Quốc tế Những nguyên lư cơ bản của CN Mác - Lênin 1 Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
27 ThS. Lại Văn Nam Quốc tế Những nguyên lư cơ bản của CN Mác - Lênin 2 Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
28 ThS. Lê Nữ Diễm Hương Chất lượng cao Kỹ năng Khám phá bản thân và lập kế hoạch nghề nghiệp Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng Khoa Cơ bản  
29 ThS. Lê Nữ Diễm Hương Chất lượng cao Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng  đội Trung tâm hợp tác quốc  tế Khoa Cơ bản  
30 ThS. Lê Nữ Diễm Hương Chất lượng cao Tâm lư học ứng dụng trong kinh  doanh Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
31 ThS. Lê Trường Giang Chất lượng cao Toán cao cấp Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
32 ThS. Lê Văn Dũng Chất lượng cao Đường lối cách mạng của  ĐCSVN Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
33 ThS. Ngô Thái Hưng Chất lượng cao Nguyên lư thống kê kinh tế Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
34 ThS. Ngô Thái Hưng Chất lượng cao Thống kê kinh doanh Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
35 ThS. Ngô Thái Hưng Quốc tế Essentials of Business  Statistics Trung tâm hợp tác quốc  tế Khoa Cơ bản  
36 ThS. Ngô Thị Hồng Giang Chất lượng cao Kinh tế vi mô 1 Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
37 ThS. Ngô Thị Hồng Giang Chất lượng cao Kinh tế vĩ mô 1 Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
38 ThS. Ngô Thị Hồng Giang Quốc tế Princples  of Microeconomics Trung tâm hợp tác quốc  tế Khoa Cơ bản  
39 ThS. Nguyễn Đức Bằng Chất lượng cao Lư thuyết xác suất và thống kê  toán Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
40 ThS. Nguyễn Đức Bằng Chất lượng cao Toán cao cấp Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
41 ThS. Nguyễn Đức Thắng Chất lượng cao Những nguyên lư cơ bản của CN  Mác-Lênin Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
42 ThS. Nguyễn Hoàng Thùy Trang Chất lượng cao Luật kinh doanh cơ bản Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
43 ThS. Nguyễn Hoàng Thùy Trang Quốc tế Business Law Trung tâm hợp tác quốc  tế Khoa Cơ bản  
44 ThS. Nguyễn Kim Vui Chất lượng cao Phương pháp nghiên cứu khoa  học Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
45 ThS. Nguyễn Kim Vui Chất lượng cao Tâm lư học ứng dụng trong kinh  doanh Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
46 ThS. Nguyễn Thị Hảo Chất lượng cao Kinh tế vi mô 1 Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
47 ThS. Nguyễn Thị Hảo Chất lượng cao Kinh tế vĩ mô 1 Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
48 ThS. Nguyễn Thị Quư Chất lượng cao Kinh tế vi mô 1 Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
49 ThS. Nguyễn Thị Quư Chất lượng cao Kinh tế vĩ mô 1 Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
50 ThS. Nguyễn Thị Thái  Thuận Chất lượng cao Luật kinh tế Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
51 ThS. Nguyễn Thị Thái  Thuận Chất lượng cao Pháp luật đại cương Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
52 ThS. Nguyễn Trung Đông Chất lượng cao Kinh tế lượng Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
53 ThS. Nguyễn Trung Đông Chất lượng cao Lư thuyết xác suất và thống kê  toán Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
54 ThS. Nguyễn Trung Đông Chất lượng cao Mô h́nh Toán kinh tế Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
55 ThS. Nguyễn Trung Đông Chất lượng cao Thống kê kinh doanh Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
56 ThS. Nguyễn Trung Đông Chất lượng cao Toán cao cấp Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
57 ThS. Nguyễn Tuấn Duy Chất lượng cao Kinh tế lượng Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
58 ThS. Nguyễn Tuấn Duy Chất lượng cao Lư thuyết xác suất và thống kê  toán Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
59 ThS. Nguyễn Tuấn Duy Chất lượng cao Quy hoạch tuyến tính Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
60 ThS. Nguyễn Tuấn Duy Chất lượng cao Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
61 ThS. Nguyễn Tuấn Duy Chất lượng cao Toán cao cấp Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
62 ThS. Nguyễn Văn Phong Chất lượng cao Kinh tế lượng Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
63 ThS. Nguyễn Văn Phong Chất lượng cao Lư thuyết xác suất và thống kê  toán Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
64 ThS. Nguyễn Văn Phong Chất lượng cao Quy hoạch tuyến tính Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
65 ThS. Nguyễn Văn Phong Chất lượng cao Thẩm định tín dụng Khoa Tài chính - Ngân  hàng Khoa Cơ bản  
66 ThS. Nguyễn Văn Phong Chất lượng cao Thống kê kinh doanh Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
67 ThS. Nguyễn Văn Phong Chất lượng cao Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
68 ThS. Nguyễn Văn Phong Chất lượng cao Toán cao cấp Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
69 ThS. Nguyễn Văn Phong Quốc tế Mathematics  for Business Trung tâm hợp tác quốc  tế Khoa Cơ bản  
70 ThS. Nguyễn Vơ Huệ Anh Chất lượng cao Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết  định Trung tâm hợp tác quốc  tế Khoa Cơ bản  
71 ThS. Nguyễn Vơ Huệ Anh Chất lượng cao Kỹ năng giao tiếp và ứng xử trong kinh  doanh Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng Khoa Cơ bản  
72 ThS. Nguyễn Vơ Huệ Anh Chất lượng cao Kỹ năng Làm việc nhóm Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng Khoa Cơ bản  
73 ThS. Nguyễn Vơ Huệ Anh Chất lượng cao Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng  đội Trung tâm hợp tác quốc  tế Khoa Cơ bản  
74 ThS. Nguyễn Vơ Huệ Anh Chất lượng cao Kỹ năng Thuyết tŕnh Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng Khoa Cơ bản  
75 ThS. Nguyễn Vơ Huệ Anh Chất lượng cao Kỹ năng thuyết tŕnh hiệu  quả Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng Khoa Cơ bản  
76 ThS. Nguyễn Vơ Huệ Anh Chất lượng cao Phương pháp nghiên cứu khoa  học Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
77 ThS. Nguyễn Vơ Huệ Anh Chất lượng cao Tâm lư học ứng dụng trong kinh  doanh Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
78 ThS. Nguyễn Vơ Huệ Anh Quốc tế Kỹ năng  giao tiếp Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng Khoa Cơ bản  
79 ThS. Nguyễn Vũ Dzũng Chất lượng cao Lư thuyết xác suất và thống kê  toán Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
80 ThS. Nguyễn Vũ Dzũng Chất lượng cao Mô h́nh Toán kinh tế Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
81 ThS. Nguyễn Vũ Dzũng Chất lượng cao Toán cao cấp Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
82 ThS. Phạm Thế Vinh Chất lượng cao Tư tưởng Hồ Chí Minh Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
83 ThS. Phạm Thị Nguyệt  Sương Chất lượng cao Luật kinh tế Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
84 ThS. Phạm Thị Nguyệt  Sương Chất lượng cao Pháp luật đại cương Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
85 ThS. Phạm Thị Thu  Hiền Chất lượng cao Lư thuyết xác suất và thống kê  toán Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
86 ThS. Phạm Thị Thu  Hiền Chất lượng cao Quy hoạch tuyến tính Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
87 ThS. Phạm Thị Thu  Hiền Chất lượng cao Toán cao cấp Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
88 ThS. Phạm Thị Vân Anh Chất lượng cao Kinh tế vi mô 1 Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
89 ThS. Phạm Thị Vân Anh Chất lượng cao Kinh tế vĩ mô 1 Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
90 ThS. Phan Thị Ngọc Uyên Chất lượng cao Những nguyên lư cơ bản của CN  Mác-Lênin Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
91 ThS. Thái Thị Tường Vi Chất lượng cao Luật kinh tế Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
92 ThS. Thái Thị Tường Vi Chất lượng cao Pháp luật đại cương Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
93 ThS. Tô Thị Đông Hà Chất lượng cao Luật kinh tế Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
94 ThS. Tô Thị Đông Hà Chất lượng cao Pháp luật đại cương Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
95 ThS. Tô Thị Đông Hà Quốc tế Business Law Trung tâm hợp tác quốc  tế Khoa Cơ bản  
96 ThS. Trần Hạ Long Chất lượng cao Đường lối cách mạng của  ĐCSVN Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
97 ThS. Trần Hạ Long Chất lượng cao Tư tưởng Hồ Chí Minh Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
98 ThS. Trần Hạ Long Quốc tế Đường lối cách mạng của  ĐCSVN Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
99 ThS. Trần Hạ Long Quốc tế Tư tưởng Hồ Chí Minh Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
100 ThS. Trần Mạnh Kiên Chất lượng cao Kinh tế vĩ mô 1 Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
101 ThS. Trần Mạnh Tường Chất lượng cao Lư thuyết xác suất và thống kê  toán Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
102 ThS. Trần Mạnh Tường Chất lượng cao Mô h́nh Toán kinh tế Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
103 ThS. Trần Mạnh Tường Chất lượng cao Nguyên lư thống kê kinh tế Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
104 ThS. Trần Mạnh Tường Chất lượng cao Thống kê kinh doanh Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
105 ThS. Trần Mạnh Tường Chất lượng cao Toán cao cấp Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
106 ThS. Trần Mạnh Tường Quốc tế Essential of Business  Statistic Trung tâm hợp tác quốc  tế Khoa Cơ bản  
107 ThS. Trần Mạnh Tường Quốc tế Mathematics  for Business Trung tâm hợp tác quốc  tế Khoa Cơ bản  
108 ThS. Trần Minh Hiệp Chất lượng cao Pháp luật đại cương Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
109 ThS. Vơ Thị Bích Khuê Chất lượng cao Lư thuyết xác suất và thống kê  toán Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
110 ThS. Vơ Thị Bích Khuê Chất lượng cao Quy hoạch tuyến tính Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
111 ThS. Vơ Thị Bích Khuê Chất lượng cao Toán cao cấp Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
112 ThS. Vũ Anh Linh Duy Chất lượng cao Kinh tế lượng Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
113 ThS. Vũ Anh Linh Duy Chất lượng cao Thống kê kinh doanh Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
114 ThS. Vũ Anh Linh Duy Chất lượng cao Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
115 ThS. Vũ Anh Linh Duy Chất lượng cao Toán cao cấp Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
116 ThS. Vũ Văn Quế Chất lượng cao Đường lối cách mạng của  ĐCSVN Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
117 ThS. Vũ Văn Quế Chất lượng cao Tư tưởng Hồ Chí Minh Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
118 ThS.GVC. Lê Xuân Ḥa Chất lượng cao Đường lối cách mạng của  ĐCSVN Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
119 ThS.GVC. Lê Xuân Ḥa Chất lượng cao Tư tưởng Hồ Chí Minh Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
120 ThS.GVC. Lê Xuân Ḥa Chất lượng cao Tư tưởng Hồ Chí Minh Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
121 ThS.GVC. Lê Xuân Ḥa Quốc tế Tư tưởng Hồ Chí Minh Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
122 ThS.GVC. Nguyễn Huy Hài Chất lượng cao Tư tưởng Hồ Chí Minh Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
123 ThS.GVC. Nguyễn Trung Tính Chất lượng cao Tư tưởng Hồ Chí Minh Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
124 ThS.GVC. Nguyễn Văn Tĩnh Chất lượng cao Lư thuyết xác suất và thống kê  toán Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
125 ThS.GVC. Phan Thị Lệ  Hương Chất lượng cao Đường lối cách mạng của  ĐCSVN Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
126 ThS.GVC. Tạ Trần Trọng Chất lượng cao Tư tưởng Hồ Chí Minh Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
127 ThS.GVC. Vũ Văn Thể Chất lượng cao Đường lối cách mạng của  ĐCSVN Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
128 TS. Đoàn Ngọc Phúc Chất lượng cao Kinh tế vi mô 1 Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
129 TS. Đoàn Ngọc Phúc Chất lượng cao Kinh tế vĩ mô 1 Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
130 TS. Hay Sinh Chất lượng cao Kinh tế vi mô 1 Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
131 TS. Lê Thị Ánh Nguyệt Chất lượng cao Luật kinh doanh cơ bản Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
132 TS. Mai Thế Duy Chất lượng cao Toán cao cấp Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
133 TS. Nguyễn Công Hưng Chất lượng cao Những nguyên lư cơ bản của CN  Mác-Lênin Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
134 TS.GVC. Lê Văn Hưng Chất lượng cao Luật kinh tế Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
135 TS.GVC. Lê Văn Hưng Chất lượng cao Pháp luật đại cương Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
136 TS.GVC. Nguyễn Hữu Vượng Chất lượng cao Đường lối cách mạng của  ĐCSVN Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
137 TS.GVC. Nguyễn Hữu Vượng Chất lượng cao Tư tưởng Hồ Chí Minh Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
138 TS.GVC. Nguyễn Huy Hoàng Chất lượng cao Kinh tế lượng Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
139 TS.GVC. Nguyễn Huy Hoàng Chất lượng cao Lư thuyết xác suất và thống kê  toán Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
140 TS.GVC. Nguyễn Huy Hoàng Chất lượng cao Toán cao cấp Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
141 TS.GVC. Nguyễn Tấn Hưng Chất lượng cao Những nguyên lư cơ bản của CN Mác-Lê nin (Phần 2) Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
142 TS.GVC. Nguyễn Tấn Hưng Chất lượng cao Những nguyên lư cơ bản của CN  Mác-Lênin Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
143 TS.GVC. Nguyễn Tấn Hưng Chất lượng cao Tư tưởng Hồ Chí Minh Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
144 TS.GVC. Nguyễn Thị Mộng Tuyền Chất lượng cao Tư tưởng Hồ Chí Minh Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
145 TS.GVC. Phạm Lê Quang Chất lượng cao Những nguyên lư cơ bản của CN Mác-Lê nin (Phần 2) Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
146 TS.GVC. Phạm Lê Quang Chất lượng cao Những nguyên lư cơ bản của CN  Mác-Lênin Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
147 TS.GVC. Phạm Lê Quang Chất lượng cao Những nguyên lư cơ bản của CN Mác-Lênin (Phần 1) Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
148 TS.GVC. Phạm Lê Quang Chất lượng cao Tư tưởng Hồ Chí Minh Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
149 TS.GVC. Phạm Lê Quang Quốc tế Tư tưởng Hồ Chí Minh Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
150 TS.GVC. Phí Văn Thức Chất lượng cao Tư tưởng Hồ Chí Minh Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
151 TS.GVC. Trần Kim Thanh Chất lượng cao Kinh tế lượng Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
152 TS.GVC. Trần Kim Thanh Chất lượng cao Lư thuyết xác suất và thống kê  toán Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
153 TS.GVC. Trần Kim Thanh Chất lượng cao Nguyên lư thống kê kinh tế Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
154 TS.GVC. Trần Kim Thanh Chất lượng cao Toán cao cấp Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
155 TS.GVCC. Hồ Tấn Phong Chất lượng cao Những nguyên lư cơ bản của CN Mác-Lê nin (Phần 2) Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
156 TS.GVCC. Hồ Tấn Phong Chất lượng cao Những nguyên lư cơ bản của CN  Mác-Lênin Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
157 TS.GVCC. Nguyễn Hồng Hải Chất lượng cao Những nguyên lư cơ bản của CN  Mác-Lênin Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
158 TS.GVCC. Phạm Thăng Chất lượng cao Những nguyên lư cơ bản của CN  Mác-Lênin Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản  
159 ThS. Lâm Hoàng Trúc Mai Chất lượng cao Tin học đại cương Khoa Công nghệ thông  tin Khoa Công nghệ thông  tin  
160 ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc Chất lượng cao Tin học đại cương Khoa Công nghệ thông  tin Khoa Công nghệ thông  tin  
161 ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc Chất lượng cao Tin học nâng cao Khoa Công nghệ thông  tin Khoa Công nghệ thông  tin  
162 ThS. Phạm Thủy Tú Chất lượng cao Tin học nâng cao Khoa Công nghệ thông  tin Khoa Công nghệ thông  tin  
163 ThS. Trần Minh Tùng Chất lượng cao Tin học đại cương Khoa Công nghệ thông  tin Khoa Công nghệ thông  tin  
164 ThS. Trần Minh Tùng Quốc tế Tin học đại cương Khoa Công nghệ thông  tin Khoa Công nghệ thông  tin  
165 ThS. Trần Thanh San Chất lượng cao Tin học đại cương Khoa Công nghệ thông  tin Khoa Công nghệ thông  tin  
166 ThS. Trần Trọng Hiếu Chất lượng cao Tin học đại cương Khoa Công nghệ thông  tin Khoa Công nghệ thông  tin  
167 ThS. Trần Trọng Hiếu Quốc tế Tin học đại cương Khoa Công nghệ thông  tin Khoa Công nghệ thông  tin  
168 ThS. Trương Đ́nh Hải  Thụy Chất lượng cao Tin học đại cương Khoa Công nghệ thông  tin Khoa Công nghệ thông  tin  
169 ThS. Trương Đ́nh Hải  Thụy Chất lượng cao Tin học nâng cao Khoa Công nghệ thông  tin Khoa Công nghệ thông  tin  
170 ThS. Trương Đ́nh Hải  Thụy Quốc tế Tin học nâng cao Khoa Công nghệ thông  tin Khoa Công nghệ thông  tin  
171 ThS. Trương Xuân Hương Chất lượng cao Tin học đại cương Khoa Công nghệ thông  tin Khoa Công nghệ thông  tin  
172 TS. Tôn Thất Ḥa An Chất lượng cao Công nghệ thông tin và quy tŕnh kinh  doanh Khoa Công nghệ thông  tin Khoa Công nghệ thông  tin  
173 ThS. Cao Minh Nhựt Chất lượng cao Quản trị chất lượng dịch vụ du  lịch Khoa Du lịch Khoa Du lịch  
174 ThS. Cao Minh Nhựt Chất lượng cao Quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn - nhà hàng Khoa Du lịch Khoa Du lịch  
175 ThS. Lê Thị Lan Anh Chất lượng cao Marketing du lịch Khoa Du lịch Khoa Du lịch  
176 ThS. Lê Thị Lan Anh Chất lượng cao Quản trị dịch vụ giải trí Khoa Du lịch Khoa Du lịch  
177 ThS. Mai Ngọc Khánh Chất lượng cao Nghiệp vụ pḥng khách sạn Khoa Du lịch Khoa Du lịch  
178 ThS. Nguyễn Phạm Hạnh  Phúc Chất lượng cao Nghiệp vụ an ninh khách  sạn Khoa Du lịch Khoa Du lịch  
179 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thúy Chất lượng cao Quản trị khách sạn 4 Khoa Du lịch Khoa Du lịch  
180 ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng Chất lượng cao Sales và Marketing trong khách  sạn Khoa Du lịch Khoa Du lịch  
181 ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng Chất lượng cao Thanh toán quốc tế trong du  lịch Khoa Du lịch Khoa Du lịch  
182 ThS. Nguyễn Văn B́nh Chất lượng cao Quản trị khách sạn 2 Khoa Du lịch Khoa Du lịch  
183 ThS. Nguyễn Văn B́nh Chất lượng cao Thanh toán quốc tế trong du  lịch Khoa Du lịch Khoa Du lịch  
184 ThS. Nguyễn Văn B́nh Chất lượng cao Văn hóa tổ chức Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Du lịch  
185 ThS. Nguyễn Văn Trí Chất lượng cao Luật du lịch Khoa Du lịch Khoa Du lịch  
186 ThS. Phùng Vũ Bảo Ngọc Chất lượng cao Phần mềm quản lư khách sạn ASI Front  Desk Khoa Du lịch Khoa Du lịch  
187 ThS. Tăng Thông Nhân Chất lượng cao Nghiệp vụ nhà hàng Khoa Du lịch Khoa Du lịch  
188 ThS. Tăng Thông Nhân Chất lượng cao Quản trị khách sạn 3 Khoa Du lịch Khoa Du lịch  
189 ThS. Trần Đ́nh Thắng Chất lượng cao Nghiệp vụ lễ tân khách sạn Khoa Du lịch Khoa Du lịch  
190 ThS. Trần Phúc Hải Chất lượng cao Quản trị dịch vụ giải trí Khoa Du lịch Khoa Du lịch  
191 ThS. Vơ Trần Hải Linh Chất lượng cao Quản trị resort Khoa Du lịch Khoa Du lịch  
192 ThS. Vũ Thu Hiền Chất lượng cao Tâm lư và kỹ năng giao tiếp với du  khách Khoa Du lịch Khoa Du lịch  
193 ThS. Vũ Thu Hiền Chất lượng cao Văn hóa Việt Nam và thế giới Khoa Du lịch Khoa Du lịch  
194 TS. Đoàn Liêng Diễm Chất lượng cao Thương lượng và đàm phán trong kinh doanh KS-NH Khoa Du lịch Khoa Du lịch  
195 TS. Đoàn Liêng Diễm Chất lượng cao Tổng quan du lịch Khoa Du lịch Khoa Du lịch  
196 TS. Lê Phát Minh Chất lượng cao Quản trị chiêu thị Khoa Marketing Khoa Du lịch  
197 TS. Lê Phát Minh Chất lượng cao Quản trị khách sạn 1 Khoa Du lịch Khoa Du lịch  
198 TS. Lê Phát Minh Chất lượng cao Quản trị khách sạn 2 Khoa Du lịch Khoa Du lịch  
199 TS. Lê Phát Minh Quốc tế Product Management Trung tâm hợp tác quốc  tế Khoa Du lịch  
200 TS. Nguyễn Đức Tuấn Chất lượng cao Nghiệp vụ tổ chức sự kiện Khoa Du lịch Khoa Du lịch  
201 ThS. Cung Đức Liêm Chất lượng cao GDTC (Điền kinh 1) Khoa Giáo dục quốc pḥng và Giáo dục thể chất Khoa GDQP - GDTC  
202 ThS. Cung Đức Liêm Chất lượng cao GDTC (Bơi lội) Khoa Giáo dục quốc pḥng và Giáo dục thể chất Khoa GDQP - GDTC  
203 ThS. Cung Đức Liêm Chất lượng cao GDTC (Bóng rổ) Khoa Giáo dục quốc pḥng và Giáo dục thể chất Khoa GDQP - GDTC  
204 ThS. Cung Đức Liêm Chất lượng cao GDTC (Điền kinh 1) Khoa Giáo dục quốc pḥng và Giáo dục thể chất Khoa GDQP - GDTC  
205 ThS. Cung Đức Liêm Quốc tế GDTC (Bơi lội) Khoa Giáo dục quốc pḥng và Giáo dục thể chất Khoa GDQP - GDTC  
      GDQP-AN (học phần 3 - Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)) Khoa Giáo dục quốc pḥng và Giáo dục thể chất    
206 ThS. Hồ Sỹ Tŕnh Chất lượng cao Khoa GDQP - GDTC
207 ThS. Hồ Trung Nghi Chất lượng cao GDTC (Điền kinh 1) Khoa Giáo dục quốc pḥng và Giáo dục thể chất Khoa GDQP - GDTC  
208 ThS. Hồ Trung Nghi Chất lượng cao GDTC (Bơi lội) Khoa Giáo dục quốc pḥng và Giáo dục thể chất Khoa GDQP - GDTC  
209 ThS. Hồ Trung Nghi Chất lượng cao GDTC (Bóng đá 5 người) Khoa Giáo dục quốc pḥng và Giáo dục thể chất Khoa GDQP - GDTC  
210 ThS. Hồ Trung Nghi Chất lượng cao GDTC (Cầu lông) Khoa Giáo dục quốc pḥng và Giáo dục thể chất Khoa GDQP - GDTC  
211 ThS. Hồ Trung Nghi Quốc tế GDTC (Bóng đá 5 người) Khoa Giáo dục quốc pḥng và Giáo dục thể chất Khoa GDQP - GDTC  
212 ThS. Hồ văn Cương Chất lượng cao GDTC (Bơi lội) Khoa Giáo dục quốc pḥng và Giáo dục thể chất Khoa GDQP - GDTC  
213 ThS. Hồ văn Cương Chất lượng cao GDTC (Bóng chuyền) Khoa Giáo dục quốc pḥng và Giáo dục thể chất Khoa GDQP - GDTC  
214 ThS. Hồ văn Cương Chất lượng cao GDTC (Điền kinh 1) Khoa Giáo dục quốc pḥng và Giáo dục thể chất Khoa GDQP - GDTC  
215 ThS. Hồ Văn Cương Quốc tế GDTC (Điền kinh 1) Khoa Giáo dục quốc pḥng và Giáo dục thể chất Khoa GDQP - GDTC  
216 ThS. Lê Hồng Nhật Chất lượng cao GDTC (Bơi lội) Khoa Giáo dục quốc pḥng và Giáo dục thể chất Khoa GDQP - GDTC  
217 ThS. Lê Hồng Nhật Chất lượng cao GDTC (Điền kinh 1) Khoa Giáo dục quốc pḥng và Giáo dục thể chất Khoa GDQP - GDTC  
218 ThS. Lê Hồng Nhật Quốc tế GDTC (Điền kinh 1) Khoa Giáo dục quốc pḥng và Giáo dục thể chất Khoa GDQP - GDTC  
219 ThS. Nguyễn Bảo Luân Chất lượng cao GDTC (Cầu lông) Khoa Giáo dục quốc pḥng và Giáo dục thể chất Khoa GDQP - GDTC  
220 ThS. Nguyễn Bảo Luân Chất lượng cao GDTC (Điền kinh 1) Khoa Giáo dục quốc pḥng và Giáo dục thể chất Khoa GDQP - GDTC  
221 ThS. Nguyễn Trương Phương  Uyên Chất lượng cao GDTC (Điền kinh 1) Khoa Giáo dục quốc pḥng và Giáo dục thể chất Khoa GDQP - GDTC  
222 ThS. Nguyễn Trương Phương  Uyên Chất lượng cao GDTC (Bơi lội) Khoa Giáo dục quốc pḥng và Giáo dục thể chất Khoa GDQP - GDTC  
223 ThS. Nguyễn Trương Phương  Uyên Chất lượng cao GDTC (Bóng rổ) Khoa Giáo dục quốc pḥng và Giáo dục thể chất Khoa GDQP - GDTC  
224 ThS. Nguyễn Trương Phương  Uyên Chất lượng cao GDTC (Điền kinh 1) Khoa Giáo dục quốc pḥng và Giáo dục thể chất Khoa GDQP - GDTC  
225 ThS. Nguyễn Trương Phương  Uyên Quốc tế GDTC (Bơi lội) Khoa Giáo dục quốc pḥng và Giáo dục thể chất Khoa GDQP - GDTC  
226 ThS. Nguyễn Trương Phương  Uyên Quốc tế GDTC (Bóng rổ) Khoa Giáo dục quốc pḥng và Giáo dục thể chất Khoa GDQP - GDTC  
227 ThS. Nguyễn Trương Phương  Uyên Quốc tế GDTC (Điền kinh 1) Khoa Giáo dục quốc pḥng và Giáo dục thể chất Khoa GDQP - GDTC  
228 ThS. Phạm Thanh Nghị Chất lượng cao GDTC (Bóng đá 5 người) Khoa Giáo dục quốc pḥng và Giáo dục thể chất Khoa GDQP - GDTC  
229 ThS. Dương Hoàng Ngọc  Khuê Chất lượng cao Kế toán tài chính Khoa Kế toán - Kiểm  toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
230 ThS. Dương Hoàng Ngọc  Khuê Chất lượng cao Kiểm toán báo cáo tài  chính Khoa Kế toán - Kiểm  toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
231 ThS. Dương Hoàng Ngọc  Khuê Chất lượng cao Nguyên lư kế toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
232 ThS. Dương Hoàng Ngọc  Khuê Quốc tế Financial  Accounting 1 Trung tâm hợp tác quốc  tế Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
233 ThS. Hoàng Minh Nghĩa Chất lượng cao Kế toán dịch vụ du lịch Khoa Kế toán - Kiểm  toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
234 ThS. Hoàng Minh Nghĩa Chất lượng cao Kế toán ngoại thương Khoa Kế toán - Kiểm  toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
235 ThS. Hoàng Minh Nghĩa Chất lượng cao Nguyên lư kế toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
236 ThS. Lê Hoàng Oanh Chất lượng cao Kế toán quản trị 2 Khoa Kế toán - Kiểm  toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
237 ThS. Lê Quang Mẫn Chất lượng cao Kế toán tài chính 3 Khoa Kế toán - Kiểm  toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
238 ThS. Lê Quang Mẫn Chất lượng cao Nguyên lư kế toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
239 ThS. Ngô Thị Mỹ Thúy Chất lượng cao Nguyên lư kế toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
240 ThS. Nguyễn Tấn Quang Chất lượng cao Kiểm toán căn bản Khoa Kế toán - Kiểm  toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
241 ThS. Nguyễn Thế Hưng Chất lượng cao Hệ thống thông tin kế toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
242 ThS. Nguyễn Thị Hồng Liên Chất lượng cao Kế toán quản trị Khoa Kế toán - Kiểm  toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
243 ThS. Nguyễn Thị Hồng Liên Quốc tế Management  Accounting 1 Trung tâm hợp tác quốc  tế Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
244 ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh Chất lượng cao Kiểm toán căn bản Khoa Kế toán - Kiểm  toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
245 ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh Chất lượng cao Marketing dịch vụ Khoa Marketing Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
246 ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh Chất lượng cao Quản trị giá doanh nghiệp Khoa Marketing Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
247 ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh Quốc tế Financial  Accounting 1 Trung tâm hợp tác quốc  tế Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
248 ThS. Phạm Huỳnh Lan Vi Chất lượng cao Kế toán tài chính Khoa Kế toán - Kiểm  toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
249 ThS. Phạm Huỳnh Lan Vi Chất lượng cao Kế toán tài chính 1 Khoa Kế toán - Kiểm  toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
250 ThS. Phạm Huỳnh Lan Vi Chất lượng cao Kế toán tài chính 2 Khoa Kế toán - Kiểm  toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
251 ThS. Phạm Huỳnh Lan Vi Chất lượng cao Nguyên lư kế toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
252 ThS. Phạm Thị Ngọc Bích Chất lượng cao Khái niệm và nguyên tắc kế  toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
253 ThS. Tạ Thị Thu Hạnh Chất lượng cao Kế toán ngân hàng Khoa Kế toán - Kiểm  toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
254 ThS. Tạ Thị Thu Hạnh Chất lượng cao Kế toán ngoại thương Khoa Kế toán - Kiểm  toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
255 ThS. Trần Ngọc Hùng Chất lượng cao Khái niệm và nguyên tắc kế  toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
256 ThS. Vơ Thị Thu Hà Chất lượng cao Kế toán ngân hàng Khoa Kế toán - Kiểm  toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
257 ThS. Vơ Thị Thu Hà Chất lượng cao Kế toán tài chính Khoa Kế toán - Kiểm  toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
258 ThS.GVC. Thiều Thị Tâm Chất lượng cao Nguyên lư kế toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
259 ThS.GVC. Trần Thị Phương  Lan Chất lượng cao Kế toán chi phí Khoa Kế toán - Kiểm  toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
260 ThS.GVC. Trần Thị Phương  Lan Chất lượng cao Kế toán quản trị 1 Khoa Kế toán - Kiểm  toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
261 TS. Phạm Quang Huy Chất lượng cao Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế trong báo cáo tài chính Khoa Kế toán - Kiểm  toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
262 TS. Phạm Quang Huy Chất lượng cao Kế toán cơ bản Khoa Kế toán - Kiểm  toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
263 TS. Trần Hồng Vân Chất lượng cao Kế toán tài chính 2 Khoa Kế toán - Kiểm  toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
264 TS. Trần Hồng Vân Chất lượng cao Kế toán tài chính 2 Khoa Kế toán - Kiểm  toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
265 TS. Trần Hồng Vân Chất lượng cao Nguyên lư kế toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
266 TS.GVC. Trần Thị Kỳ Chất lượng cao Kế toán ngân hàng Khoa Kế toán - Kiểm  toán Khoa Kế toán - Kiểm  toán  
267 ThS. Chu Nguyễn Mộng Ngọc Chất lượng cao Tin học ứng dụng trong  marketing Khoa Marketing Khoa Marketing  
268 ThS. Đỗ Trọng Danh Chất lượng cao Tin học nâng cao Khoa Công nghệ thông  tin Khoa Marketing  
269 ThS. Dư Thị Chung Chất lượng cao Kỹ năng tư duy hiệu quả và sáng  tạo Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng Khoa Marketing  
270 ThS. Dư Thị Chung Chất lượng cao Kỹ năng Tư duy sáng tạo Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng Khoa Marketing  
271 ThS. Dư Thị Chung Chất lượng cao Nghiên cứu marketing Khoa Marketing Khoa Marketing  
272 ThS. Dư Thị Chung Chất lượng cao Nghiên cứu Marketing 1 Khoa Marketing Khoa Marketing  
273 ThS. Hồ Thanh Trúc Chất lượng cao Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng  đội Trung tâm hợp tác quốc  tế Khoa Marketing  
274 ThS. Hồ Thanh Trúc Chất lượng cao Kỹ năng Quản lư thời gian Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng Khoa Marketing  
275 ThS. Hồ Thanh Trúc Chất lượng cao Kỹ năng tổ chức công việc và quản lư thời  gian Trung tâm hợp tác quốc  tế Khoa Marketing  
276 ThS. Lê Song Hà Chất lượng cao Quản trị chiêu thị Khoa Marketing Khoa Marketing  
277 ThS. Ngô Vũ Quỳnh Thi Chất lượng cao Hành vi khách hàng Khoa Marketing Khoa Marketing  
278 ThS. Ngô Vũ Quỳnh Thi Chất lượng cao Hành vi người tiêu dùng Khoa Marketing Khoa Marketing  
279 ThS. Nguyễn Anh Tuấn Chất lượng cao Marketing căn bản Khoa Marketing Khoa Marketing  
280 ThS. Nguyễn Anh Tuấn Chất lượng cao Quan hệ công chúng Khoa Marketing Khoa Marketing  
281 ThS. Nguyễn Anh Tuấn Chất lượng cao Xây dựng kế hoạch marketing Khoa Marketing Khoa Marketing  
282 ThS. Nguyễn Hoàng Chi Chất lượng cao Quảng cáo khuyến mại Khoa Marketing Khoa Marketing  
283 ThS. Nguyễn Hoàng Ngọc  Phương Chất lượng cao Marketing căn bản Khoa Marketing Khoa Marketing  
284 ThS. Nguyễn Hoàng Ngọc  Phương Chất lượng cao Quản trị marketing Khoa Marketing Khoa Marketing  
285 ThS. Nguyễn Hoàng Ngọc  Phương Quốc tế Marketing Management Trung tâm hợp tác quốc  tế Khoa Marketing  
286 ThS. Nguyễn Hoàng Ngọc  Phương Quốc tế Principles of Marketing Trung tâm hợp tác quốc tế Khoa Marketing  
287 ThS. Nguyễn Hoàng Ngọc  Phương Quốc tế Princples of Marketing Trung tâm hợp tác quốc  tế Khoa Marketing  
288 ThS. Nguyễn Nam Phong Chất lượng cao Nghiên cứu marketing Khoa Marketing Khoa Marketing  
289 ThS. Nguyễn Nam Phong Quốc tế Princples of Marketing Trung tâm hợp tác quốc  tế Khoa Marketing  
290 ThS. Nguyễn Ngọc Bích Trâm Chất lượng cao Internet marketing Khoa Marketing Khoa Marketing  
291 ThS. Nguyễn Thái Hà Chất lượng cao Marketing căn bản Khoa Marketing Khoa Marketing  
292 ThS. Nguyễn Thái Hà Chất lượng cao Nguyên lư marketing Khoa Marketing Khoa Marketing  
293 ThS. Nguyễn Thị Mai Lan Chất lượng cao Marketing căn bản Khoa Marketing Khoa Marketing  
294 ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc Chất lượng cao Marketing căn bản Khoa Marketing Khoa Marketing  
295 ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc Chất lượng cao Nguyên lư marketing Khoa Marketing Khoa Marketing  
296 ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc Chất lượng cao Quản trị chiêu thị Khoa Marketing Khoa Marketing  
297 ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc Quốc tế Environmental Marketing Trung tâm hợp tác quốc  tế Khoa Marketing  
298 ThS. Nguyễn Tường Huy Chất lượng cao Sáng tạo thông điệp truyền  thông Khoa Marketing Khoa Marketing  
299 ThS. Ninh Đức Cúc Nhật Chất lượng cao Marketing căn bản Khoa Marketing Khoa Marketing  
300 ThS. Ninh Đức Cúc Nhật Chất lượng cao Nguyên lư marketing Khoa Marketing Khoa Marketing  
301 ThS. Ninh Đức Cúc Nhật Chất lượng cao Quản trị marketing Khoa Marketing Khoa Marketing  
302 ThS. Ninh Đức Cúc Nhật Quốc tế Consumer Behavior Trung tâm hợp tác quốc  tế Khoa Marketing  
303 ThS. Parvinder Singh Chất lượng cao Marketing căn bản Khoa Marketing Khoa Marketing  
304 ThS. Parvinder Singh Chất lượng cao Marketing quốc tế Khoa Marketing Khoa Marketing  
305 ThS. Trần Nhật Minh Chất lượng cao Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết  định Trung tâm hợp tác quốc  tế Khoa Marketing  
306 ThS. Trần Nhật Minh Chất lượng cao Kỹ năng tổ chức công việc và quản lư thời  gian Trung tâm hợp tác quốc  tế Khoa Marketing  
307 ThS. Trần Nhật Minh Chất lượng cao Phân tích cơ sở dữ liệu  marketing Khoa Marketing Khoa Marketing  
308 ThS. Trần Nhật Minh Chất lượng cao Phân tích marketing Khoa Marketing Khoa Marketing  
309 ThS. Trần Nhật Minh Quốc tế Kỹ năng tổ chức công việc và quản lư thời  gian Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng Khoa Marketing  
310 ThS.GVC. Lâm Tường Thoại Chất lượng cao Nghiên cứu marketing Khoa Marketing Khoa Marketing  
311 ThS.GVC. Nguyễn Duy Tân Chất lượng cao Marketing căn bản Khoa Marketing Khoa Marketing  
312 ThS.GVC. Nguyễn Duy Tân Chất lượng cao Marketing căn bản Khoa Marketing Khoa Marketing  
313 ThS.GVC. Nguyễn Duy Tân Chất lượng cao Quản trị giá doanh nghiệp Khoa Marketing Khoa Marketing  
314 ThS.GVC. Nguyễn Duy Tân Chất lượng cao Quản trị marketing Khoa Marketing Khoa Marketing  
315 TS. Nguyễn Xuân Trường Chất lượng cao Marketing căn bản Khoa Marketing Khoa Marketing  
316 TS. Nguyễn Xuân Trường Chất lượng cao Marketing mối quan hệ Khoa Marketing Khoa Marketing  
317 TS. Nguyễn Xuân Trường Chất lượng cao Marketing quan hệ Khoa Marketing Khoa Marketing  
318 TS. Nguyễn Xuân Trường Chất lượng cao Quản trị marketing Khoa Marketing Khoa Marketing  
319 TS.GVC. Ngô Thị Thu Chất lượng cao Marketing căn bản Khoa Marketing Khoa Marketing  
320 TS.GVC. Ngô Thị Thu Chất lượng cao Quản trị sản phẩm Khoa Marketing Khoa Marketing  
321 TS.GVC. Ngô Thị Thu Chất lượng cao Quản trị thương hiệu Khoa Marketing Khoa Marketing  
322 TS.GVC. Trần Văn Thi Chất lượng cao Quản trị kênh phân phối Khoa Marketing Khoa Marketing  
323 Cô Melissa Brink Chất lượng cao Thực hành anh văn 4 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
324 Cô Melissa Brink Chất lượng cao Thực hành Anh văn căn bản  2 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
325 Cô Melissa Brink Chất lượng cao Thực hành Anh văn căn bản  4 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
326 Thầy Adam Voak Chất lượng cao Thực hành anh văn 3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
327 Thầy Adam Voak Chất lượng cao Thực hành Anh văn IELTS 5 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
328 Thầy Danny B.Hooper Chất lượng cao Thực hành Anh văn căn bản  2 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
329 Thầy Danny B.Hooper Chất lượng cao Thực hành Anh văn IELTS 6 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
330 Thầy Evan Hudson Chất lượng cao Thực hành anh văn 2 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
331 Thầy Evan Hudson Chất lượng cao Thực hành Anh văn IELTS 4 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
332 Thầy Evan Hudson Chất lượng cao Thực hành Anh văn TOEIC 6 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
333 Thầy George Ellsworth Mc Intype  JR Chất lượng cao Thực hành Anh văn TOEIC 1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
334 Thầy Gregory John Harris Chất lượng cao Thực hành Anh văn TOEIC 5 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
335 Thầy Gregory John Harris Chất lượng cao Thực hành anh văn 6 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
336 Thầy Gregory John Harris Chất lượng cao Thực hành Anh văn căn bản  2 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
337 Thầy Gregory John Harris Chất lượng cao Thực hành Anh văn căn bản  3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
338 Thầy Harrison Kelley Chất lượng cao Thực hành anh văn 1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
339 Thầy James Richard Hart Chất lượng cao Thực hành Anh văn TOEIC 2 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
340 Thầy Jeffrey Donald Wigmore Chất lượng cao Thực hành anh văn 2 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
341 Thầy Jeffrey Donald Wigmore Chất lượng cao Thực hành Anh văn IELTS 4 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
342 Thầy Jeffrey Donald Wigmore Chất lượng cao Thực hành Anh văn TOEIC 6 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
343 Thầy John Colin  Wilson Chất lượng cao Thực hành Anh văn IELTS 2 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
344 Thầy John Keylly Chất lượng cao Thực hành Anh văn TOEIC 5 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
345 Thầy John Wilson Chất lượng cao Thực hành Anh văn TOEIC 3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
346 Thầy Jon C.Aspenleiter Chất lượng cao Thực hành anh văn 2 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
347 Thầy Jon C.Aspenleiter Chất lượng cao Thực hành Anh văn IELTS 4 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
348 Thầy Jon C.Aspenleiter Chất lượng cao Thực hành Anh văn TOEIC 6 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
349 Thầy Micah Gurley Chất lượng cao Thực hành anh văn 6 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
350 Thầy Micah Gurley Chất lượng cao Thực hành Anh văn căn bản  2 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
351 Thầy Micah Gurley Chất lượng cao Thực hành Anh văn căn bản  4 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
352 Thầy Michael David Kemp Chất lượng cao Thực hành anh văn 5 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
353 Thầy Michael David Kemp Chất lượng cao Thực hành anh văn căn bản  1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
354 Thầy Michael David Kemp Chất lượng cao Thực hành Anh văn căn bản  3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
355 Thầy Micheal Lautus Chất lượng cao Thực hành anh văn căn bản  1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
356 Thầy Micheal Patrick O' Neil Chất lượng cao Thực hành Anh văn IELTS 3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
357 Thầy Oscar Javier Melgarejo Chất lượng cao Thực hành anh văn 3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
358 Thầy Oscar Javier Melgarejo Chất lượng cao Thực hành anh văn 4 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
359 Thầy Oscar Javier Melgarejo Chất lượng cao Thực hành anh văn 5 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
360 Thầy Oscar Javier Melgarejo Chất lượng cao Thực hành Anh văn căn bản  2 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
361 Thầy Oscar Javier Melgarejo Chất lượng cao Thực hành Anh văn căn bản  3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
362 Thầy Oscar Javier Melgarejo Chất lượng cao Thực hành Anh văn IELTS 5 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
363 Thầy Oscar Javier Melgarejo Chất lượng cao Thực hành Anh văn IELTS 6 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
364 Thầy Paul Barnet Chất lượng cao Thực hành anh văn căn bản  1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
365 Thầy Paul Jordan Chất lượng cao Thực hành anh văn 1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
366 Thầy Paul S.virgen Chất lượng cao Thực hành anh văn 4 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
367 Thầy Paul S.virgen Chất lượng cao Thực hành Anh văn IELTS 6 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
368 Thầy Peter Semple Chất lượng cao Thực hành anh văn 5 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
369 Thầy Rich Haslam Chất lượng cao Thực hành Anh văn IELTS 1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
370 Thầy Rich Haslam Chất lượng cao Thực hành Anh văn IELTS 2 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
371 Thầy Rich Haslam Chất lượng cao Thực hành Anh văn IELTS 3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
372 Thầy Rich Haslam Chất lượng cao Thực hành Anh văn TOEIC 4 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
373 Thầy Richard Best Chất lượng cao Thực hành anh văn căn bản  1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
374 Thầy Steve Kuiack Chất lượng cao Thực hành anh văn 1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
375 Thầy Steve Kuiack Chất lượng cao Thực hành Anh văn IELTS 3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
376 Thầy Steve Kuiack Chất lượng cao Thực hành Anh văn TOEIC 3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
377 Thầy Steve Kuiack Chất lượng cao Thực hành Anh văn TOEIC 4 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
378 Thầy Steve Kuiack Chất lượng cao Thực hành Anh văn TOEIC 5 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
379 Thầy Steven Snipper Chất lượng cao Thực hành anh văn 3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
380 Thầy Steven Snipper Chất lượng cao Thực hành Anh văn IELTS 5 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
381 Thầy Thomas Peter  Semple Chất lượng cao Thực hành Anh văn IELTS 3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
382 Thầy Todd Richard  Lichtenwalter Chất lượng cao Thực hành anh văn 3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
383 Thầy Todd Richard  Lichtenwalter Chất lượng cao Thực hành Anh văn IELTS 5 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
384 Thầy William James  Jackson Chất lượng cao Thực hành anh văn 2 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
385 Thầy William James  Jackson Chất lượng cao Thực hành Anh văn IELTS 4 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
386 Thầy William James  Jackson Chất lượng cao Thực hành Anh văn IELTS 5 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
387 Thầy William James  Jackson Chất lượng cao Thực hành Anh văn TOEIC 6 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
388 ThS. Bùi Thị Nhi Chất lượng cao Anh văn 1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
389 ThS. Bùi Thị Nhi Chất lượng cao Anh văn 2 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
390 ThS. Bùi Thị Nhi Chất lượng cao Anh văn 3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
391 ThS. Bùi Thị Nhi Chất lượng cao Anh văn 6 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
392 ThS. Bùi Thị Nhi Chất lượng cao Anh văn căn bản 3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
393 ThS. Bùi Thị Nhi Chất lượng cao Anh văn IELTS 4 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
394 ThS. Bùi Thị Nhi Chất lượng cao Anh văn IELTS 5 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
395 ThS. Bùi Thị Nhi Chất lượng cao Anh văn IELTS 6 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
396 ThS. Bùi Thị Nhi Quốc tế Anh văn 2 (writing) Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
397 ThS. Chu Quang Phê Chất lượng cao Anh văn IELTS 1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
398 ThS. Đặng Nguyễn Phương  Thảo Chất lượng cao Anh văn 5 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
399 ThS. Đặng Nguyễn Phương  Thảo Chất lượng cao Anh văn 6 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
400 ThS. Huỳnh Nguyên Thư Chất lượng cao Anh văn 6 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
401 ThS. Lê Thị Phương Nhi Chất lượng cao Anh văn IELTS 2 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
402 ThS. Lê Thị Phương Nhi Chất lượng cao Anh văn IELTS 3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
403 ThS. Lê Thị Phương Nhi Chất lượng cao Anh văn IELTS 4 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
404 ThS. Lê Thị Thanh Trúc Chất lượng cao Anh văn căn bản 1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
405 ThS. Lê Thị Thanh Trúc Chất lượng cao Anh văn căn bản 2 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
406 ThS. Lê Thị Thanh Trúc Chất lượng cao Anh văn căn bản 4 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
407 ThS. Lê Thúy Hằng Chất lượng cao Anh văn căn bản 3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
408 ThS. Lê Thúy Hằng Chất lượng cao Anh văn căn bản 4 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
409 ThS. Lê Vũ Hoàng Vy Chất lượng cao Anh văn 1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
410 ThS. Lê Vũ Hoàng Vy Chất lượng cao Anh văn TOEIC 4 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
411 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh Chất lượng cao Anh văn 1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
412 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh Chất lượng cao Anh văn 2 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
413 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh Chất lượng cao Anh văn 4 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
414 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh Chất lượng cao Anh văn 5 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
415 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh Chất lượng cao Anh văn 6 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
416 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh Chất lượng cao Anh văn căn bản 1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
417 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh Chất lượng cao Anh văn căn bản 4 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
418 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh Chất lượng cao Anh văn IELTS 2 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
419 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh Chất lượng cao Anh văn IELTS 3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
420 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh Chất lượng cao Anh văn IELTS 5 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
421 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh Chất lượng cao Anh văn TOEIC 4 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
422 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh Chất lượng cao Anh văn TOEIC 6 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
423 ThS. Lưu Đức Minh Chất lượng cao Anh văn 1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
424 ThS. Lưu Đức Minh Chất lượng cao Anh văn 2 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
425 ThS. Lưu Đức Minh Chất lượng cao Anh văn 4 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
426 ThS. Lưu Đức Minh Chất lượng cao Anh văn 5 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
427 ThS. Lưu Đức Minh Chất lượng cao Anh văn 6 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
428 ThS. Lưu Đức Minh Chất lượng cao Anh văn IELTS 1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
429 ThS. Lưu Đức Minh Chất lượng cao Anh văn IELTS 2 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
430 ThS. Lưu Đức Minh Chất lượng cao Anh văn IELTS 3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
431 ThS. Lưu Đức Minh Chất lượng cao Anh văn IELTS 4 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
432 ThS. Lưu Nguyễn Đức Minh Chất lượng cao Anh văn 4 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
433 ThS. Nguyễn Đắc Tuấn Chất lượng cao Anh văn TOEIC 1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
434 ThS. Nguyễn Đắc Tuấn Chất lượng cao Anh văn TOEIC 2 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
435 ThS. Nguyễn Đắc Tuấn Chất lượng cao Anh văn TOEIC 3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
436 ThS. Nguyễn Lê Phương Oanh Chất lượng cao Bồi dưỡng tiếng Anh đầu  vào Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
437 ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Chất lượng cao Anh văn 1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
438 ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Chất lượng cao Anh văn 4 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
439 ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Chất lượng cao Anh văn 5 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
440 ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Chất lượng cao Anh văn căn bản 1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
441 ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Chất lượng cao Anh văn căn bản 3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
442 ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Chất lượng cao Anh văn căn bản 4 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
443 ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Chất lượng cao Anh văn IELTS 3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
444 ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Chất lượng cao Anh văn IELTS 4 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
445 ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Chất lượng cao Anh văn IELTS 5 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
446 ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Chất lượng cao Anh văn IELTS 6 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
447 ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Chất lượng cao Anh văn TOEIC 1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
448 ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Chất lượng cao Anh văn TOEIC 2 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
449 ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Chất lượng cao Anh văn TOEIC 3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
450 ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Chất lượng cao Anh văn TOEIC 4 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
451 ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Chất lượng cao Bồi dưỡng tiếng Anh đầu  vào Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
452 ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Quốc tế Anh văn 2 (reading) Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
453 ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Quốc tế Operation Management Trung tâm hợp tác quốc  tế Khoa Ngoại ngữ  
454 ThS. Nguyễn Thị Bội Ngọc Chất lượng cao Anh văn căn bản 1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
455 ThS. Nguyễn Thị Bội Ngọc Chất lượng cao Anh văn căn bản 2 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
456 ThS. Nguyễn Thị Công Dung Chất lượng cao Anh văn căn bản 1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
457 ThS. Nguyễn Thị Công Dung Chất lượng cao Anh văn căn bản 2 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
458 ThS. Nguyễn Thị Công Dung Chất lượng cao Anh văn căn bản 4 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
459 ThS. Nguyễn Thị Công Dung Chất lượng cao Anh văn TOEIC 5 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
460 ThS. Nguyễn Thị Công Dung Chất lượng cao Anh văn TOEIC 6 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
461 ThS. Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Chất lượng cao Anh văn 3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
462 ThS. Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Chất lượng cao Anh văn 4 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
463 ThS. Nguyễn Thị Kim Ba Chất lượng cao Anh văn 1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
464 ThS. Nguyễn Thị Kim Ba Chất lượng cao Anh văn 2 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
465 ThS. Nguyễn Thị Kim Ba Chất lượng cao Anh văn 5 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
466 ThS. Nguyễn Thị Kim Ba Chất lượng cao Anh văn IELTS 1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
467 ThS. Nguyễn Thị Kim Ba Chất lượng cao Anh văn IELTS 2 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
468 ThS. Nguyễn Thị Kim Ba Chất lượng cao Anh văn IELTS 3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
469 ThS. Nguyễn Thị Kim Ba Chất lượng cao Bồi dưỡng tiếng Anh đầu  vào Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
470 ThS. Nguyễn Thị Kim Ba Quốc tế Anh văn 3 (reading) Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
471 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan Chất lượng cao Anh văn IELTS 6 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
472 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan Chất lượng cao Bồi dưỡng tiếng Anh đầu  vào Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
473 ThS. Nguyễn Thị Nhân Chất lượng cao Soạn thảo văn bản Khoa Cơ bản Khoa Ngoại ngữ  
474 ThS. Nguyễn Thị Tuyết Anh Chất lượng cao Anh văn 1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
475 ThS. Nguyễn Thị Tuyết Anh Chất lượng cao Anh văn 2 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
476 ThS. Nguyễn Thị Tuyết Anh Chất lượng cao Anh văn 3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
477 ThS. Nguyễn Thị Tuyết Anh Chất lượng cao Anh văn IELTS 1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
478 ThS. Nguyễn Thị Tuyết Anh Chất lượng cao Anh văn IELTS 2 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
479 ThS. Nguyễn Thị Tuyết Anh Chất lượng cao Anh văn IELTS 3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
480 ThS. Nguyễn Thị Tuyết Anh Chất lượng cao Anh văn TOEIC 3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
481 ThS. Nguyễn Thị Tuyết Anh Quốc tế Anh văn 1 - giao tiếp quốc tế  (reading) Trung tâm hợp tác quốc  tế Khoa Ngoại ngữ  
482 ThS. Nguyễn Thị Tuyết Anh Quốc tế Anh văn 2 (reading) Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
483 ThS. Nguyễn Thị Tuyết Anh Quốc tế Anh văn 2 (writing) Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
484 ThS. Nguyễn Thị Tuyết Anh Quốc tế Anh văn 4 (reading) Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
485 ThS. Phạm Huy Trường Chất lượng cao Anh văn IELTS 1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
486 ThS. Sumit Dhull Chất lượng cao Thực hành Anh văn IELTS 4 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
487 ThS. Trần Thị Hồng  Nhung Chất lượng cao Anh văn IELTS 1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
488 ThS. Trần Thị Thúy Vân Chất lượng cao Anh văn 1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
489 ThS. Trần Thị Thúy Vân Chất lượng cao Anh văn 3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
490 ThS. Trần Thị Thúy Vân Chất lượng cao Anh văn 4 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
491 ThS. Trần Thị Thúy Vân Chất lượng cao Anh văn 5 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
492 ThS. Trần Thị Thúy Vân Chất lượng cao Anh văn 6 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
493 ThS. Trần Thị Thúy Vân Chất lượng cao Anh văn căn bản 4 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
494 ThS. Trần Thị Thúy Vân Chất lượng cao Anh văn IELTS 4 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
495 ThS. Trần Thị Thúy Vân Chất lượng cao Anh văn IELTS 5 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
496 ThS. Trần Thị Thúy Vân Chất lượng cao Anh văn TOEIC 4 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
497 ThS. Trần Thị Thúy Vân Chất lượng cao Anh văn TOEIC 5 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
498 ThS. Trần Thị Thúy Vân Quốc tế Anh văn 3 (writing) Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
499 ThS. Trần Thị Thúy Vân Quốc tế Anh văn 4 (writing) Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
500 ThS. Trực Gia Cường Chất lượng cao Anh văn 1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
501 ThS. Trực Gia Cường Chất lượng cao Anh văn IELTS 5 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
502 ThS. Trực Gia Cường Chất lượng cao Anh văn TOEIC 6 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
503 ThS. Vơ Thị Anh Đào Chất lượng cao Anh văn 5 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
504 ThS. Vơ Thị Anh Đào Chất lượng cao Anh văn 6 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
505 ThS. Vơ Thị Anh Đào Chất lượng cao Anh văn căn bản 1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
506 ThS. Vơ Thị Anh Đào Chất lượng cao Anh văn IELTS 5 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
507 ThS. Vơ Thị Anh Đào Chất lượng cao Anh văn IELTS 6 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
508 ThS. Vơ Thị Anh Đào Quốc tế Anh văn 2 (reading) Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
509 ThS. Vơ Thị Anh Đào Quốc tế Anh văn 4 (reading) Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
510 ThS. Vơ Thị Anh Đào Quốc tế Anh văn giao tiếp quốc tế  (reading) Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
511 ThS. Vũ Thị T́nh Chất lượng cao Anh văn 1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
512 ThS. Vũ Thị T́nh Chất lượng cao Anh văn 2 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
513 ThS. Vũ Thị T́nh Chất lượng cao Anh văn 3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
514 ThS. Vũ Thị T́nh Chất lượng cao Anh văn 4 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
515 ThS. Vũ Thị T́nh Chất lượng cao Anh văn 6 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
516 ThS. Vũ Thị T́nh Chất lượng cao Anh văn căn bản 3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
517 ThS. Vũ Thị T́nh Chất lượng cao Anh văn IELTS 1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
518 ThS. Vũ Thị T́nh Chất lượng cao Anh văn IELTS 2 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
519 ThS. Vũ Thị T́nh Chất lượng cao Anh văn IELTS 6 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
520 ThS. Vũ Thị T́nh Chất lượng cao Anh văn TOEIC 1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
521 ThS. Vũ Thị T́nh Chất lượng cao Anh văn TOEIC 2 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
522 ThS. Vũ Thị T́nh Chất lượng cao Anh văn TOEIC 3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
523 ThS. Vũ Thị T́nh Chất lượng cao Anh văn TOEIC 5 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
524 ThS. Vũ Thị T́nh Chất lượng cao Anh văn TOEIC 6 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
525 ThS. Vũ Thị T́nh Quốc tế Anh văn 2 (reading) Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
526 ThS. Vũ Thị T́nh Quốc tế Anh văn 2 (writing) Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
527 ThS. Vũ Thị T́nh Quốc tế Anh văn 3 (reading) Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
528 ThS. Vũ Thị T́nh Quốc tế Anh văn 3 (writing) Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
529 ThS. Vũ Thị T́nh Quốc tế Anh văn 4 (writing) Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
530 ThS. Vũ Thị T́nh Quốc tế Principles  of Management Trung tâm hợp tác quốc  tế Khoa Ngoại ngữ  
531 TS. Bùi Phú Hưng Chất lượng cao Anh văn 3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
532 TS. Bùi Phú Hưng Chất lượng cao Anh văn 5 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
533 TS. Bùi Phú Hưng Chất lượng cao Anh văn căn bản 3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
534 TS. Bùi Phú Hưng Chất lượng cao Anh văn IELTS 1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
535 TS. Bùi Phú Hưng Chất lượng cao Anh văn IELTS 3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
536 TS. Bùi Phú Hưng Chất lượng cao Anh văn IELTS 4 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
537 TS. Bùi Phú Hưng Chất lượng cao Anh văn IELTS 5 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
538 TS. Bùi Phú Hưng Chất lượng cao Anh văn IELTS 6 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
539 TS. Bùi Phú Hưng Quốc tế Anh văn 2 (writing) Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
540 TS. Bùi Phú Hưng Quốc tế Anh văn 3 (reading) Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
541 TS. Bùi Phú Hưng Quốc tế Anh văn 3 (writing) Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
542 TS. Nguyễn Ngọc Trân Châu Chất lượng cao Anh văn IELTS 1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
543 TS. Nguyễn Ngọc Trân Châu Quốc tế Anh văn 1  - giao tiếp quốc tế  (writing) Trung tâm hợp tác quốc  tế Khoa Ngoại ngữ  
544 Ts. Nguyễn Ngọc Trân Châu Quốc tế Anh văn giao tiếp quốc tế  (reading) Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
545 Ts. Nguyễn Ngọc Trân Châu Quốc tế Anh văn giao tiếp quốc tế  (writing) Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
546 TS. Phạm Thị Hương Chất lượng cao Anh văn 3 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
547 TS. Phạm Thị Hương Chất lượng cao Anh văn căn bản 1 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
548 TS. Phạm Thị Hương Chất lượng cao Anh văn căn bản 2 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
549 TS. Phạm Thị Hương Chất lượng cao Anh văn IELTS 5 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
550 TS. Phạm Thị Hương Quốc tế Anh văn 3 (reading) Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
551 TS. Phạm Thị Hương Quốc tế Anh văn 3 (writing) Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ  
552 ThS. Bùi Đức Tâm Chất lượng cao Quản trị học Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
553 ThS. Dương Diễm Châu Chất lượng cao Quản trị nhân lực Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
554 ThS. Huỳnh Nhựt Nghĩa Chất lượng cao Hành vi tổ chức Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
555 ThS. Huỳnh Nhựt Nghĩa Chất lượng cao Quản trị dự án Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
556 ThS. Huỳnh Nhựt Nghĩa Chất lượng cao Quản trị dự án đầu tư Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
557 ThS. Huỳnh Nhựt Nghĩa Chất lượng cao Quản trị học Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
558 ThS. Lê Thị Thúy Hà Chất lượng cao Giao tiếp trong kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
559 ThS. Lê Thị Thúy Hà Chất lượng cao Kỹ năng giao tiếp và ứng xử trong kinh  doanh Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng Khoa Quản trị kinh  doanh  
560 ThS. Lê Thị Thúy Hà Chất lượng cao Kỹ năng Làm việc nhóm Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng Khoa Quản trị kinh  doanh  
561 ThS. Lê Thị Thúy Hà Chất lượng cao Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng  đội Trung tâm hợp tác quốc  tế Khoa Quản trị kinh  doanh  
562 ThS. Lê Thị Thúy Hà Chất lượng cao Kỹ năng Thuyết tŕnh Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng Khoa Quản trị kinh  doanh  
563 ThS. Lê Thị Thúy Hà Chất lượng cao Kỹ năng thuyết tŕnh hiệu  quả Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng Khoa Quản trị kinh  doanh  
564 ThS. Lê Thị Thúy Hà Chất lượng cao Kỹ năng T́m việc Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng Khoa Quản trị kinh  doanh  
565 ThS. Lê Thị Thúy Hà Chất lượng cao Tâm lư học ứng dụng trong kinh  doanh Khoa Cơ bản Khoa Quản trị kinh  doanh  
566 ThS. Lê Thị Thúy Hà Quốc tế Kỹ năng giao tiếp và ứng xử trong kinh  doanh Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng Khoa Quản trị kinh  doanh  
567 ThS. Lê Thị Thúy Hà Quốc tế Kỹ năng thuyết tŕnh Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng Khoa Quản trị kinh  doanh  
568 ThS. Lưu Thanh Thủy Chất lượng cao Quản trị bán hàng Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
569 ThS. Lưu Thanh Thủy Chất lượng cao Quản trị chất lượng Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
570 ThS. Lưu Thanh Thủy Quốc tế Sales Management Trung tâm hợp tác quốc  tế Khoa Quản trị kinh  doanh  
571 ThS. Nguyễn Kiều Oanh Chất lượng cao Phân tích hoạt động kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
572 ThS. Nguyễn Kiều Oanh Chất lượng cao Quản trị rủi ro Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
573 ThS. Nguyễn Phi Hoàng Chất lượng cao Quản trị chuỗi cung ứng Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
574 ThS. Nguyễn Thanh Lâm Chất lượng cao Quản trị học Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
575 ThS. Nguyễn Thanh Lâm Chất lượng cao Quản trị sản xuất Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
576 ThS. Nguyễn Thị Hải B́nh Chất lượng cao Quản trị dự án Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
577 ThS. Nguyễn Thị Hải B́nh Chất lượng cao Quản trị dự án đầu tư Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
578 ThS. Nguyễn Thị Minh Trâm Chất lượng cao Quản trị chiến lược Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
579 ThS. Nguyễn Thị Minh Trâm Chất lượng cao Quản trị học Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
580 ThS. Nguyễn Thị Minh Trâm Chất lượng cao Quản trị sản xuất Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
581 ThS. Nguyễn Thị Minh Trâm Quốc tế Princples of Management Trung tâm hợp tác quốc  tế Khoa Quản trị kinh  doanh  
582 ThS. Nguyễn Thị Trường Hân Chất lượng cao Giao tiếp trong kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
583 ThS. Nguyễn Thị Trường Hân Chất lượng cao Kỹ năng Khám phá bản thân và lập kế hoạch nghề nghiệp Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng Khoa Quản trị kinh  doanh  
584 ThS. Nguyễn Thị Trường Hân Chất lượng cao Kỹ năng Quản lư thời gian Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng Khoa Quản trị kinh  doanh  
585 ThS. Nguyễn Thị Trường Hân Chất lượng cao Kỹ năng tổ chức công việc và quản lư thời  gian Trung tâm hợp tác quốc  tế Khoa Quản trị kinh  doanh  
586 ThS. Nguyễn Thị Trường Hân Chất lượng cao Kỹ năng tư duy hiệu quả và sáng  tạo Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng Khoa Quản trị kinh  doanh  
587 ThS. Nguyễn Thị Trường Hân Chất lượng cao Kỹ năng Tư duy sáng tạo Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng Khoa Quản trị kinh  doanh  
588 ThS. Nguyễn Thị Trường Hân Chất lượng cao Tâm lư học ứng dụng trong kinh  doanh Khoa Cơ bản Khoa Quản trị kinh  doanh  
589 ThS. Nguyễn Văn Hội Chất lượng cao Quản trị chiến lược Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
590 ThS. Nguyễn Văn Hội Chất lượng cao Quản trị học Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
591 ThS. Phạm Thị Ngọc Mai Chất lượng cao Quản trị học Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
592 ThS. Phạm Thị Trâm  Anh Chất lượng cao Đạo đức kinh doanh Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
593 ThS. Phạm Thị Trâm Anh Chất lượng cao Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xă  hội Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
594 ThS. Phạm Thị Trâm  Anh Chất lượng cao Giao tiếp trong kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
595 ThS. Phạm Thị Trâm Anh Chất lượng cao Kỹ năng giao tiếp và ứng xử trong kinh  doanh Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng Khoa Quản trị kinh  doanh  
596 ThS. Phạm Thị Trâm  Anh Chất lượng cao Kỹ năng Làm việc nhóm Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng Khoa Quản trị kinh  doanh  
597 ThS. Phạm Thị Trâm Anh Chất lượng cao Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng  đội Trung tâm hợp tác quốc  tế Khoa Quản trị kinh  doanh  
598 ThS. Phạm Thị Trâm  Anh Chất lượng cao Kỹ năng thuyết tŕnh hiệu  quả Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng Khoa Quản trị kinh  doanh  
599 ThS. Phạm Thị Trâm Anh Chất lượng cao Kỹ năng T́m việc Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng Khoa Quản trị kinh  doanh  
600 ThS. Tiêu Vân Trang Chất lượng cao Quản trị kinh doanh quốc  tế Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
601 ThS. Trần Thị Thảo Chất lượng cao Giao tiếp trong kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
602 ThS. Trần Thị Thảo Chất lượng cao Kỹ năng Giao tiếp Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng Khoa Quản trị kinh  doanh  
603 ThS. Trần Thị Thảo Chất lượng cao Kỹ năng giao tiếp và ứng xử trong kinh  doanh Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng Khoa Quản trị kinh  doanh  
604 ThS. Trần Thị Thảo Chất lượng cao Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng  đội Trung tâm hợp tác quốc  tế Khoa Quản trị kinh  doanh  
605 ThS. Trần Thị Thảo Chất lượng cao Những nguyên lư cơ bản của CN Mác-Lê nin (Phần 2) Khoa Cơ bản Khoa Quản trị kinh  doanh  
606 ThS. Trần Thị Thảo Chất lượng cao Những nguyên lư cơ bản của CN  Mác-Lênin Khoa Cơ bản Khoa Quản trị kinh  doanh  
607 ThS. Trần Thị Thảo Quốc tế Kỹ năng giao tiếp và ứng xử trong kinh  doanh Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng Khoa Quản trị kinh  doanh  
608 ThS. Trần Văn Hưng Chất lượng cao Quản trị doanh nghiệp Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
609 ThS. Trần Văn Hưng Chất lượng cao Quản trị kinh doanh quốc  tế Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
610 ThS. Trần Vĩnh Hoàng Chất lượng cao Quản trị chất lượng Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
611 ThS. Trương Thị Thúy Vân Chất lượng cao Quản trị học Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
612 ThS. Trương Thị Thúy Vân Chất lượng cao Quản trị nhân lực Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
613 ThS.GVC. Lê Văn Quư Chất lượng cao Quản trị học Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
614 ThS.GVC. Lê Văn Quư Chất lượng cao Quản trị nguồn nhân  lực Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
615 ThS.GVC. Lê Văn Quư Chất lượng cao Quản trị nhân lực Khoa Quản trị kinh  doanh Khoa Quản trị kinh  doanh  
616 ThS.GVC. Nguyễn Thị Thu Hiền Chất lượng cao Tâm lư học ứng dụng trong kinh  doanh Khoa Cơ bản Khoa Quản trị kinh  doanh