MỤC TIÊU, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chuyên ngành MARKETING TỔNG HỢP

      I.      MỤC TIÊU, KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ ĐẠT ĐƯỢC

1.     Kiến thức

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Marketing và kiến thức chuyên môn để phân tích Marketing, hoạch định và thực hiện các kế hoạch, chương tŕnh Marketing thuộc lĩnh vực sản xuất, thương mại, du lịch, xuất nhập khẩu, dịch vụ...

2.     Các kỹ năng

- Phân tích, dự báo nhu cầu thị trường, xây dựng chiến lược thị trường

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động nghiên cứu thị trường, nghiên cứu hành vi, nhu cầu khách hàng, tổ chức hệ thống thông tin Marketing

- Nghiên cứu hoạch định chiến lược marketing.

- Quản lý tổ chức thực hiện kế hoạch Marketing - mix như kế hoạch phát triển sản phẩm, kế hoạch phân phối, kế hoạch truyền thông Marketing. Tổ chức thực hiện các hoạt động quan hệ khách hàng.

3.     Tŕnh độ ngoại ngữ

Có tŕnh độ tiếng Anh căn bản theo chuẩn TOEIC tối thiểu 405 điểm sau khi tốt nghiệp. Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong các hoạt động liên quan đến nghề nghiệp được đào tạo.

4.     Tŕnh độ Tin học

Sử dụng được một số công cụ tin học trong công tác chuyên môn.

5.     Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ra trường chủ yếu làm việc ở các bộ phận marketing, bộ phận kinh doanh, . . .của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hoặc làm việc tại các công ty dịch vụ marketing như: quảng cáo, tổ chức sự kiện, nghiên cứu thị trường, . . .

Một bộ phận sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, TCCN.

  II.      CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

1.      KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG                                      67      ĐVHT

1.1. Lư luận Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh                  15 đvht

1 Những nguyên lư cơ bản của CN Mác- Lê nin phần 1 (Fundamentals of Marxism – Leninism – part 1)

3

2 Những nguyên lư cơ bản của CN Mác- Lê nin phần 2 (Fundamentals of Marxism – Leninism - part 2)

5

3   Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

(Vietnam Communist Party’s Revolutionary Policies)

4

4.  Tư tưởng Hồ Chí Minh (HoChiMinh’s Thoughts)

3

1.2. Khoa học xă hội, nhân văn

11 đvht

Bắt buộc

 

1. Pháp luật đại cương (General Laws)

3

2. Soạn thảo văn bản (Techniques of Document Drafting)

2

3. Phương pháp nghiên cứu khoa học (Research Methodology)

3

Tự chọn (chọn 1 trong 3)

3

- Giao tiếp trong kinh doanh (Communication in Business)

3

- Lịch sử học thuyết kinh tế (History of Economic Theories)

3

- Tâm lư học đại cương (General Psychology)

3

1.3. Ngoại ngữ

20 đvht

1. Anh văn căn bản 1 (General English 1)

4

2. Anh văn căn bản 2 (General English 2)

4

3. Anh văn căn bản 3 (General English 3)

4

4. Anh văn căn bản 4 (General English 4)

4

5. Anh văn chuyên ngành (Specialized English)

4

1.4. Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên

21  đvht

Bắt buộc

 

1. Toán cao cấp (Advanced Mathematics)

6

2. Tin học đại cương (General Informatics)

4

3. Lư thuyết xác suất & thống kế toán (Theories of Probability and Statistics)

4

4. Quy hoạch tuyến tính (Linear Programming)

4

5. Mạng máy tính và internet(Computer Network and Internet)

3

1.5.Giáo dục thể chất (Physical Training)

5 đvht

1.6 Giáo dục quốc pḥng(Militia Training)

165 tiết

2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

123 đvht

2.1. Kiến thức cơ sở của khối ngành và ngành

32 đvht

1. Kinh tế vi mô (Microeconomics)

4

2. Kinh tế vĩ mô (Macroeconomics)

4

3. Lư thuyết tài chính  - tiền tệ (Introduction to Finance &    Monetary)

4

4. Marketing căn bản (Basic Marketing)

4

5. Nguyên lư kế toán (Principles of Accounting)

4

6. Quản trị học (Introduction to Management)

4

7. Kinh tế lượng (Econometrics)

4

8. Hành vi khách hàng (Customer Behavior)

4

2.2. Kiến thức của ngành (bao gồm cả chuyên ngành)

59 đvht

2.2.1. Phần kiến thức chung của ngành

35

1.         Nghiên cứu Marketing (Marketing Research)

4

2.         Quản trị chiến lược (Strategic Management)

4

3.         Quản trị nguồn nhân lực (Human Resource Management)

4

4.         Quản trị dự án đầu tư (Investment Project Management)

4

5.         Nghiệp vụ bán hàng (Selling skills)

3

6.         Quản trị chất lượng (Quality Management)

4

7.         Marketing quốc tế (International Marketing)

4

8.         Quản trị marketing (Marketing Management)

4

9.         Truyền thông marketing tổng lực(IMC) - Quản trị chiêu thị

4

2.2.2. Phần kiến thức chuyên ngành (Marketing tổng hợp)

24

 1. Quản trị phân phối (Marketing Channels management)

4

2. Quản trị sản phẩm (Product management)

4

3. Marketing dịch vụ (Service marketing)

3

4. Quản trị giá doanh nghiệp (Pricing management)

3

5. Quản trị bán hàng (Sales Management)

4

6. Xây dựng kế họach marketing (Marketing Planning)

3

Tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 3)

3

7a. Marketing ngân hàng (Banking Marketing)

 3          

7b. Marketing Thương mại (Trade Marketing)

 3

7c. Marketing Du lịch (Tourism Marketing)

 3

2.3. Kiến thức bổ trợ ngành

13 đvht

1. Luật kinh tế (Business Laws)

3

2. Nghiệp vụ xuất nhập khẩu và thanh toán quốc tế (Import - Export Procedures)

3

3.Tin học chuyên ngành (Computer Science for Marketing-SPSS)

3

4. Thống kê kinh doanh (Business Statistics)

4

2.4. Thực hành nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp, viết khóa luận tốt nghiệp

19 đvht

 1. Thực hành nghề nghiệp 1 - Marketing căn bản (Practicum 1: Basic Marketing)

2

2. Thực hành nghề nghiệp 2 -Nghiên cứu Marketing (Practicum 2: Marketing Research)

2

3. Thực tập tốt nghiệp (Internship)

5

4. Thi tốt nghiệp/ Bảo vệ khóa luận (Final Examination)

10

·        Sinh viên viết khóa luận tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp theo qui định ở điều 14, chương 4 qui chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính qui (ban hành theo quyết định số 25/2006/QĐ- BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT).

·        Thi tốt nghiệp:

-         Thi các môn lư luận chính trị gồm: (1) Những nguyên lư cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin; (2) Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt nam;(3)Tư tưởng Hồ Chí Minh.

-         Thi kiến thức giáo dục chuyên nghiệp gồm: (1) Quản trị Marketing và (2) Quản trị kênh phân phối./.

 

 

-