Feb
17

Ghi chú:

     + Kết quả học tập Đạt: sinh viên phải đạt tất cả các môn học thuộc khối kiến thức ngành và chuyên ngành. Sinh viên đăng nhập vào trang cá nhân, chọn mục Chương trình đào tạo và kiểm tra các môn học thuộc 2 khối kiến thức này để đối chiếu với kết quả xét của Nhà trường.

     + Kết quả xét của khóa 17D, 18D Nhà trường đã công bố từ các đợt xét điều kiện làm KLTN trước. Kết quả này là căn cứ thực hiện việc đăng ký làm KLTN hoặc học các học phần thay thế KLTN ở các đợt đăng ký tiếp theo. Sinh viên đọc lại Thông báo 1023/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 04/10/2021.

           - Đối với các khóa 17D trở về sau, sinh viên nếu có Kết quả học tập là Không đạt, sinh viên sẽ không được làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 và phải hủy học phần KLTN đã đăng ký để chuyển sang đăng ký các học phần thay thế Khóa luận (gồm Thực tập cuối khóa và các môn chuyên môn).

           - Đối với các khóa 16D trở về trước và các khóa LTDH12 trở về trước, sinh viên nếu có Kết quả học tập là Không đạt, sinh viên sẽ không được làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2022, Nhà trường sẽ hủy học phần KLTN của sinh viên đã đăng ký.

     + Học phí cập nhật đến ngày 09/02/2022. Những sinh viên không hoàn thành học phí, Nhà trường sẽ xem như sinh không có nhu cầu làm KLTN và sẽ hủy học phần của sinh viên theo quy định.

Xem danh sách các khóa 16D trở về trước

Xem danh sách các khóa 17D trở về sau

Xem danh sách các khóa LTDH

Xem danh sách các khóa Cao đẳng

Tags: