Quyết định và danh sách cấp GCN lớp Bổ sung kiến thức PLHQ K9  
Quyết định và danh sách cấp GCN lớp KHQ K128  
Quyết định và danh sách cấp GCN lớp KHQ K129