Dự thảo Báo cáo kết quả công tác quý III và Kế hoạch công tác quý IV năm 2021  
BÁO CÁO  SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021  
Báo cáo kết quả công tác quý II/2021 và kế hoạch công tác quý III/2021  
Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020  
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020  
Báo cáo kết quả công tác quý III/2019 và kế hoạch công tác quý IV/2019.  
Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm  và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.  
Báo cáo kết quả công tác quý II/2019 và kế hoạch công tác quý III/2019.  
Báo cáo kết quả công tác quý I/2019 và kế hoạch công tác quý II/2019.  
BÁO CÁO  KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2019.  
Back To Top