Quyết định v/v cấp tổng quỹ và chỉ tiêu học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy tập trung năm 2020  
Kế hoạch tổng kết năm học và tuyên dương trao học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 2019  
Thông báo về quyết định chính thức và việc chuyển khoản cho sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối năm 2018 (học kỳ I, năm học 2018- 2019)  
Thông báo số 1562/TB-ĐHTCM ngày 2/11/2018 về việc kiểm tra và cung cấp số tài khoản cá nhân để nhận tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 2018 (Học kỳ II, NH: 2017 – 2018) và hưởng chế độ chính sách học kỳ cuối năm 2018 (Học kỳ I, NH: 201  
Thông báo về việc Quyết định và kế hoạch trao học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối năm 2017 (học kỳ I, năm học 2017-2018).  
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa C15, C16 bậc cao đẳng hệ chính quy học kỳ đầu năm 2017 (học kỳ II, Năm học 2016-2017)  
Back To Top