Quy định về Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức  tại Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Quy định về Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp  thuộc Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Nghị quyết về định hướng Chiến lược phát triển cơ sở vật chất Trường Đại học Tài chính - Marketing giai đoạn 2021-2025,  tầm nhìn đến 2030  
Nghị quyết về nâng chuẩn trình độ ngoại ngữ của người học tại  Trường Đại học Tài chính - Marketing giai đoạn 2021 - 2025,  định hướng đến năm 2030  
Nghị quyết về chuyển đổi số của Trường Đại học Tài chính - Marketing giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030  
Nghị quyết ban hành Danh mục vị trí việc làm và số người làm việc tương ứng  
Nghị quyết ban hành Quy chế Tài chính của Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Nghị quyết Ban hành Quy chế làm việc và phối hợp công tác của Hội đồng trường Trường Đại học Tài chính – Marketing nhiệm kỳ 2020 - 2025  
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Nghị quyết về thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ tại  Trường Đại học Tài chính - Marketing giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030  
Back To Top