Nghị quyết của hội đồng trường (Phiên họp lần thứ hai, ngày 26/5/2021)  
Nghị quyết ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Chương trình làm việc của Hội đồng trường năm 2021  
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG  ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING NHIỆM KỲ 2020 – 2025  
Back To Top