Thông báo số 592/TB-ĐHTCM ngày 7/5/2019 về báo cáo tóm tắt và ý kiến kết luận hội nghị công tác sinh viên học ký đầu năm 2019.  
Kế hoạch số 318/KH-ĐHTCM ngày 20/03/2019 về việc Tổ chức hội nghị công tác sinh viên học kỳ đầu – năm 2019.  
Thông báo số 1679/TB-ĐHTCM về báo cáo tóm tắt và ý kiến kết luận hội nghị công tác sinh viên học kỳ cuối năm 2018.  
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Công tác sinh viên học kỳ cuối - Năm 2018  
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Công tác sinh viên học kỳ đầu - Năm 2018  
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Công tác sinh viên quý 1 - Năm 2017 đối với sinh viên chương trình chất lượng cao, đặc biệt và quốc tế  
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Công tác sinh viên quý 1 - Năm 2017  
Back To Top