Danh sách sinh lớp chất lượng cao khoa Marketing được tặng giấy khen năm học 2012 - 2013  
Danh sách sinh viên lớp chất lượng cao khoa Quản trị kinh doanh được khen thưởng năm học 2012 - 2013  
Danh sách sinh viên lớp chất lượng cao khoa Tài chính ngân hàng được khen thưởng năm học 2012 - 2013  
Quyết định tặng giấy khen cho sinh viên các lớp chất  lượng cao hệ chính quy năm học 2012 - 2013  
Back To Top