Góp ý kiến đối với Quy định về Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Trường  
Dự thảo Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức   Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Góp ý kiến đối với các Quy chế thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng Trường  
Góp ý dự thảo Quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên chức Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Dự thảo Quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên chức Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Góp ý dự thảo Quy định về công tác dự giờ giảng đối với giảng viên Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Back To Top