Thông báo số 324 v/v duy trì quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp khoa, phòng, bộ môn thuộc khoa và tương đương giai đoạn 2016 - 2021 và giai đoạn 2021 -2026  
Thông báo v/v tham dự Hội nghị Công tác sinh viên học kỳ cuối năm 2021  
Tài liệu Hội nghị Viên chức, Người lao động năm 2022  
Tổng hợp đề nghị bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2021  
Thông tư quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giảng dạy đại học  
Quyết định Ban hành Quy định tiếp công dân tại Trường Đại học Tài chính – Marketing  
Hướng dẫn bình xét danh hiệu thi đua viên chức năm 2021  
Thông báo đánh giá, xếp loại viên chức năm 2021  
Thông báo v/v thống kê, rà soát hệ thống các quy chế, quy định hiện có của Trường và dự kiến các quy chế, quy định, quy trình cần xây dựng, ban hành trong năm 2022  
Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp khoa, phòng, bộ môn thuộc khoa và tương đương giai đoạn 2016 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026  
Back To Top