Thông báo số 1002/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 10/8/2020 v/v điều chỉnh lịch thi Giáo dục quốc phòng và an ninh (đợt học 6) học kỳ giữa, năm 2020.  
Quyết định số 1505/QĐ-ĐHTCM-QLĐT ngày 10/8/2020 v/v ban hành quy định tạm thời về đào tạo trực tuyến.  
Quyết định số 1158/QĐ-ĐHTCM ngày 02/7/2020 v/v phê duyệt mẫu phôi văn bằng của Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Thông báo số 900/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 27/7/2020 về việc tạm không đến Trường đối với giảng viên, viên chức, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh vào từ thành phố Đà Nẵng.  
Hướng dẫn số 852/HD-ĐHTCM ngày 17/07/2020 về việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên khóa 16D bậc Đại học hệ chinh quy học kỳ đầu năm 2020.  
Kế hoạch số 773/KH-ĐHTCM ngày 06/07/2020 về việc tổ chức hội nghị công tác sinh viên học kỳ đầu, năm 2020.  
Kế hoạch số 719/TB-ĐHTCM ngày 24/06/2020 về việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ đầu năm 2020, năm học 2019 - 2020, toàn khóa 16D bậc Đại học hệ chính quy.  
Thông báo số 593/TB-ĐHTCM-TS2020 ngày 02/06/2020 về việc tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2020 của trường Đại học Tài chính – Marketing (DMS).  
Hướng dẫn số 424/HD-ĐHTCM ngày 08/05/2020 về việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người học.  
Thông báo số 406/TB-ĐHTCM ngày 06/05/2020 về việc bán thanh lý tài sản năm 2020 – Đợt 1.  
Back To Top