1158-TB chieu sinh Khoa Dao tao nghiep vu khai HQ K128  
1158-TB chieu sinh Khoa Dao tao nghiep vu khai HQ K127  
Tổ chức khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan  cho nhân viên đại lý hải quan    ​  
  • 26/08/2020

Tổ chức khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan cho nhân viên đại lý hải quan ​

Tổ chức khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan

cho nhân viên đại lý hải quan


  • Người có mã số nhân viên đại lý hải quan đã hết hạn và sắp hết thời hạn theo quy định;
  • Người muốn xin cấp mới mã số đại lý hải quan nhưng có chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan quá thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ.nghiệp vụ khai hải quan quá thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ

Thông báo chiêu sinh lớp Khai hải quan K126  
Khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật Hải quan T7/2020  
Thông báo chiêu sinh lớp Khai hải quan K125  
THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN K113  
THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN – K108 ( NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN)  
Thông báo chiêu sinh lớp thực hành khai báo Thuế khóa 1/2018  
THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN - K112 (NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ THỤC HẢI QUAN)