Thông báo số 519/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 22/05/2020 về việc giải quyết đăng ký ghi danh học học kỳ giữa, năm 2020  đối với các khóa đào tạo trinh độ Đại học, Cao đẳng hệ chinh quy.  
Thông báo số 512/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 22/05/2020 về việc tiếp tục thực hiện thời khóa biểu học tập trung đối với các lớp học phần thuộc các khoa đào tạo hệ chinh quy học kỳ đầu, năm 2020.  
Thông báo số 484/TB-ĐHTCM ngày 21/05/2020 về việc nhận thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn năm 2020 (Lần 2).  
Thông báo số 646/TB-ĐHTCM-KT&QLCL ngày 15/05/2020 về việc xét miễn thi môn học cho sinh viên hệ Chính quy, VLVH học kỳ đầu – năm 2020.  
Thông báo số 458/TB-ĐHTCM-KHTC ngày 14/05/2020 về việc giảm học phí đào tạo liên thông đối với sinh viên đã tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy của trường UFM trúng tuyển liên thông trình độ Đại học hệ chính quy.  
Thông báo số 456/TB-ĐHTCM-VĐTQT ngày 14/05/2020 về việc nộp học phí năm 2020 đối với sinh viên thuộc chương trình liên kết quốc tế với đại học Thompson Rivers (Canada).  
Thông báo số 455/TB-ĐHTCM ngày 13/05/2020 về việc cấp phát chứng chỉ giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên khóa 15 (18D) bậc Đại học hệ chính quy và các khóa trả nợ.  
Thông báo số 441/TB-ĐHTCM ngày 12/05/2020 về việc đăng ký tham gia hoạt động cải thiện điểm rèn luyện toàn khóa học cho sinh viên khóa 17C bậc Cao đẳng, hệ chính quy.  
Thông báo số 414/TB-ĐHTCM ngày 07/05/2020 về việc hướng dẫn cấp giấy xác nhận trực tuyến cho sinh viên.  
Thông báo số 440/TB-ĐHTCM ngày 12/05/2020 về việc hỗ trợ sinh viên hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 và thiên tai năm 2020.  
Back To Top