Thông báo số 337/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 22/03/2019 về việc làm thủ tục cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên bậc Đại học các khóa trả nợ.  
Thông báo số 336/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 22/03/2019 về kết quả xử lý đăng ký ghi danh học phần học kỳ giữa, năm 2019 đối với các khóa bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy hệ tín chỉ thuộc chương trình đại trà, chương trình đặc thù, liên thông đại học, văn  
Thông báo số 335/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 22/03/2019 về kết quả xử lý đăng ký ghi danh học phần học kỳ giữa, năm 2019 đối với các khóa bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy hệ tín chỉ thuộc chương trình chất lượng cao, chương trình đặc biệt.  
Thông báo số 01/TB-TT-QLDL về việc tạm dừng các dịch vụ phần mềm có liên quan đến cơ sở dữ liệu UIS.  
Thông báo số 325/KH-ĐHTCM ngày 21/03/2019 về lịch học giáo dục quốc phòng và an ninh đợt học 6,7 và 8 đối với sinh viên trúng tuyển nhập học hệ chính quy năm 2018 học kỳ giữa – năm 2019.  
Kế hoạch số 318/KH-ĐHTCM ngày 20/03/2019 về việc Tổ chức hội nghị công tác sinh viên học kỳ đầu – năm 2019.  
Thông báo số 260/TB-ĐHTCM-KT&QLCL ngày 06/03/2019 về việc xét miễn thi môn học cho sinh viên hệ chính quy học kỳ đầu - năm 2019.  
Thông báo số 241/TB-ĐHTCM ngày 01/03/2019 về việc đóng tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn đợt cuối cho sinh viên bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy năm 2019.  
Thông báo số 177/TB-ĐHTCM ngày 25/02/2019 về việc đăng ký chỗ ở nội trú, ngoại trú của sinh viên bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy – học kỳ đầu năm học 2019.  
Thông báo số 176/TB-ĐHTCM-KHTC ngày 25/02/2019 về việc nộp học phí học kỳ 3 đối với học viên Cao học khóa 11 TP.HCM.  
Back To Top