Thông báo số 53/TB-ĐHTCM-KHTC về việc nôp học phí học kỳ đầu, năm 2019 đối với sinh viên các khóa đào tạo bậc Đại học hệ chính quy – Chương trình quốc tế.  
Thông báo số 02/TB-ĐHTCM ngày 02/01/2019 về việc thuê, bán quân trang GDQP&AN cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2018 (Đợt 5).  
Kế hoạch số 04/KH-ĐHTCM ngày 02/01/2019 về việc tổ chức lễ khai giảng môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2018 (Đợt 5).  
Thông báo số 1806/TB-ĐHTCM ngày 19/12/2018 về việc nộp hồ sơ hưởng chế độ chính sách cho sinh viên hệ chính quy tập trung học kỳ đầu năm 2019 (Học kỳ II năm học 2018 – 2019).  
Thông báo số 1811/TB-ĐHTCM-KHTC ngày 20/12/2018 về việc nộp tiền Ký túc xá - Học kỳ đầu, năm 2019.  
Kế hoạch số 1791/KH-ĐTCM-HTT ngày 17/12/2018 về việc hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh sinh viên khóa tuyển sinh 2018 (đợt 5, năm 2019).  
Thông báo số 1182/TB-ĐHTCM ngày 14/12/2018 về việc tiếp nhận đăng ký chỗ ở tại Ký túc xá - Học kỳ Đầu, năm 2019.  
Thông báo số 1179/TB-ĐTCM ngày 13/12/2018 về thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm 2019.  
Kế hoạch số 1719/KH-ĐTCM ngày 04/12/2018 về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm 2019.  
Thông báo số 1679/TB-ĐHTCM về báo cáo tóm tắt và ý kiến kết luận hội nghị công tác sinh viên học kỳ cuối năm 2018.  
Back To Top