Thông báo số 538/TB-ĐHTCM ngày 27/5/2020 về việc tuyển bảo vệ.  
Thông báo số 339/TB-ĐHTCM ngày 08/04/2020 về việc tiếp nhận giảng viên có trình độ tiến sĩ.  
Thông báo sô 1456/TB-ĐHTCM ngày 27/08/2019 về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét tuyển viên chức năm 2019.  
Thông báo số 1441/TB-HĐXT ngày 23/08/2019 về việc triệu tập ứng viên tham dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2019.  
Kế hoạch số 941/KH-ĐHTCM ngày 01/7/2019 về việc tổ chức xét tuyển viên chức năm 2019  
Thông báo số 582/TB-ĐHTCM ngày 06/05/2019 về việc tiếp nhận giảng viên có trình độ Tiến sĩ.  
Thông báo số 793/TB-ĐHTCM ngày 17/12/2018 về việc trúng tuyển viên chức và mời ký hợp đồng làm việc.  
LỊCH PHÂN BỔ THỰC HÀNH GIẢNG DẠY XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH GIẢNG VIÊN NĂM 2018 – ĐỢT 2  
Thông báo số 1603/TB-HĐXTĐC ngày 9/11/2018 về việc triệu tập ứng viên tham dự kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách giảng viên năm 2018.  
Thông báo tuyển dụng Giảng viên UFM đợt 2 năm 2018  
Back To Top