Thông báo về kết quả xét miễn tập sự và mời ký hợp đồng làm việc  
Thông báo về việc tổ chức xét tuyển giảng viên kỳ 2 – năm 2020  
Thông báo về việc công nhận trúng tuyển viên chức và mời ký hợp đồng làm việc  
Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển giảng viên năm 2020  
Lịch phân bổ thực hành giảng dạy xét tuyển giảng viên năm 2020.  
Danh sách môn thực hành giảng dạy tuyển dụng viên chức năm 2020.  
Thông báo số 03/TB-HĐTD ngày 10/07/2020 về việc triệu tập ứng viên tham dự thực hành giảng dạy (vòng 2).  
Kế hoạch số 560/KH-ĐHTCM ngày 28/05/2020 về việc tổ chức triển khai thực hiện đề án xét tuyển giảng viên năm 2020.  
Thông báo số 538/TB-ĐHTCM ngày 27/5/2020 về việc tuyển bảo vệ.  
Thông báo số 339/TB-ĐHTCM ngày 08/04/2020 về việc tiếp nhận giảng viên có trình độ tiến sĩ.  
Back To Top