Lịch thực hành giảng dạy xét tuyển giảng viên kỳ 2 năm 2020  
Thông báo v/v tuyển nhân viên  
Thông báo v/v triệu tập ứng viên tham dự thực hành giảng dạy (vòng 2)  
Thông báo v/v thay đổi địa chỉ giao dịch của Trường  
Thông báo về kết quả xét miễn tập sự và mời ký hợp đồng làm việc  
Thông báo về việc tổ chức xét tuyển giảng viên kỳ 2 – năm 2020  
Thông báo về việc công nhận trúng tuyển viên chức và mời ký hợp đồng làm việc  
Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển giảng viên năm 2020  
Lịch phân bổ thực hành giảng dạy xét tuyển giảng viên năm 2020.  
Danh sách môn thực hành giảng dạy tuyển dụng viên chức năm 2020.  
Back To Top