Chỉ thị về rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo giai đoạn 2016 - 2021 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp giai đoạn 2021 - 2026  
Quyết định về việc ban hành Quy chế quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính  
Back To Top