Đào tạo Đại học chính quy

Trường Đại học Tài chính - Marketing đào tạo nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn hội nhập thế giới; nghiên cứu, chuyển giao những thành tựu khoa học về kinh doanh và quản lý, góp phần phát triển đất nước, tham gia hoạch định chiến lược và chính sách cho ngành Tài chính, cho các doanh nghiệp và tồ chức xã hội.