PGS.TS Phạm Tiến Đạt

Hiệu trưởng

Chịu trách nhiệm toàn bộ các mặt về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tài chính - Marketing trước pháp luật, trước Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý Nhà nước khác và trước Hội đồng trường Trường Đại học Tài chính - Marketing.

Phân công công việc cho Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo Phó Hiệu trưởng giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực do Phó Hiệu trưởng phụ trách.


TS. Lê Trung Đạo
Phó Hiệu trưởng

Trực tiếp phụ trách: Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Trạm Y tế, Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính - Hải quan, Tạp chí nghiên cứu Tài chính - Marketing, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Marketing, Khoa Thương mại, Khoa Du lịch và Khoa Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất.


TS. Cao Tấn Huy
Phó Hiệu trưởng

Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản trị thiết bị, Phòng Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Công nghệ thông tin, Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Thư viện, Viện Đào tạo quốc tế, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Ngoại ngữ và Khoa Lý luận chính trị.


TS. Phạm Quốc Việt
Phó Hiệu trưởng

Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Quản lý khoa học, Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Viện Đào tạo thường xuyên, Viện Đào tạo sau đại học, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Khoa Thuế - Hải quan, Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh Bất động sản và Khoa Kinh tế - Luật.