May
11

Ngày 09/6/2022, trường Đại học Tài chính – Marketing chính thức Ban hành Quyết định số 1507/QĐ-ĐHTCM về việc Công bố Bộ nhận diện thương hiệu Trường Đại học Tài chính – Marketing.

Các đơn vị trong và ngoài Trường sử dụng hình ảnh thương hiệu của Trường Đại học Tài chính – Marketing vui lòng tham khảo Cẩm nang nhận diện thương hiệu để thực hiện theo đúng các quy chuẩn định sẵn.

  • Logo Trường:

Tải File .PNG tại đây

Tải File Thiết kế (Ai) tại đây

  • Logo phụ:

Tải File .PNG tại đây

Tải File Thiết kế (Ai) tại đây

  • Mẫu Template Power Point:

Nhằm tạo sự thống nhất và thể hiện thương hiệu của Trường Đại học Tài chính - Marketing; Giảng viên, cán bộ viên chức sử dụng mẫu Template PowerPoint chung của Nhà trường dưới đây trong quá trình giảng dạy, thuyết minh, thuyết trình các đề án, đề tài.

Tải mẫu tại đây:

Tải mẫu chữ ký tại đây.

Mọi thắc mắc và cần sự hỗ trợ, vui lòng gửi về địa chỉ email truyenthong@ufm.edu.vn hoặc liên hệ ThS. Nguyễn Viết Hồng Quân, Điện thoại: 0978020667, Email: nguyenquan@ufm.edu.vn