Feb
16

SỨ MẠNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

Trường Đại học Tài chính - Marketing có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ đại học và sau đại học theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế đáp ứng nhu cầu của xã hội; nghiên cứu và chuyển giao những thành tựu khoa học, công nghệ về kinh doanh, quản lý phục vụ công tác hoạch định chính sách của các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.

TẦM NHÌN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

Đến năm 2045, Trường được xếp hạng trong top 500 trường đại học hàng đầu  khu vực Châu Á (theo chuẩn xếp hạng có uy tín) và trở thành một trường đại học theo định hướng ứng dụng hàng đầu Việt Nam; đồng thời là một trung tâm nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công nghệ có uy tín cao trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý của Việt Nam và khu vực ASEAN.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

“Thực chất - Đổi mới sáng tạo - Hội nhập”
(Substance - Innovation - Integration)

CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

(1) Trọng giá trị tri thức và thượng tôn đạo đức nghề nghiệp: hướng tới xây dựng môi trường giáo dục, khoa học - công nghệ sáng tạo, phát huy giá trị tri thức phục vụ đào tạo những con người vừa có năng lực chuyên môn cao, tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp và pháp luật.

(2) Khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng sự đam mê: hướng tới xây dựng môi trường khuyến khích mọi người sáng tạo, tự do học thuật và nuôi dưỡng sự say mê của các thế hệ giảng viên, viên chức và người học. 

(3) Tôn trọng sự khác biệt và coi trọng hợp tác: hướng tới xây dựng môi trường tôn trọng sự khác biệt và cộng hưởng sức mạnh hợp tác, gắn kết các thế hệ giảng viên, viên chức và người học để tạo nên thương hiệu riêng và hợp lực mạnh mẽ nhất.

(4) Coi trọng chất lượng - hiệu quả - bền vững: vừa là mục tiêu, vừa là động lực phấn đấu của mỗi một đơn vị, tổ chức, mỗi một giảng viên, viên chức, người học để Trường Đại học Tài chính - Marketing sớm đạt đến tầm quốc gia và khu vực ASEAN.