Tổ chức - Doanh nghiệp hợp tác đào tạo cùng Nhà trường

Nhằm tăng cường xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Trường Đại học Tài chính – Marketing với các Tổ chức, Doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực đào tạo của Nhà trường trong công tác phối hợp tổ chức nâng cao chất lượng đào tạo, chia sẻ và học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Đồng thời, Phối hợp trong công tác định hướng nghề nghiệp cho sinh viên thuộc các ngành và chuyên ngành mà Nhà trường đào tạo; giảng dạy và chia sẻ các kiến thức cơ bản, về kỹ năng nghề cho sinh viên thuộc các lĩnh vực mà Doanh nghiệp đang hoạt động, trao đổi kinh nghiệm thực tế, hướng dẫn thực hành nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp cũng như ứng dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn trên nền tảng các phần mềm ứng dụng và những yêu cầu của Doanh nghiệp đối với nguồn nhân lực phục vụ cho khối ngành trong thời đại kỷ nguyên mới.