Feb
06

Học phí cập nhật đến ngày 31/01/2023. Những sinh viên không hoàn thành học phí, Nhà trường sẽ xem như sinh không có nhu cầu làm KLTN và sẽ hủy học phần của sinh viên theo quy định.

Khóa luận tốt nghiệp: xem danh sách.

Thực tập cuối khóa: xem danh sách.

Thực tập tốt nghiệp: xem danh sách các khóa Cao đẳng.